นางสาวอัจฉรา เล่าเลิศ

ข้อมูลทั่วไปของปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านเกษตรกรรม

ชื่อ – สกุล นางสาวอัจฉรา  เล่าเลิศ 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้

บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 2 ชื่อบ้าน เกาะสะท้อน ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย ศาสนา พุทธ

โทรศัพท์ 086-9554126

ปราชญ์ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรกรรม

พิกัด  6.231682,102.042274