ช่างตีมีด

ชื่อแหล่งเรียนรู้        ช่างตีมีด

เจ้าของ          นายสตอปา ยามิงตี

ที่ตั้ง              บ้านเลขที่ ๙๗/๑ บ้านราญอ หมู่ที่ ๘ ตําบลเกาะสะท้อน อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

เบอร์โทรศัพท ์   ๐๖๑-๓๔๗๐๒๗๐

โทรสาร          –

Website        https://www.facebook.com/beapateemeed/

ผู้รับผิดชอบ     นางสาวโรสลีนา ยูโซ๊ะ  ครู สกร.อำเภอตากใบ (หัวหน้า กศน.ตำบลเกาะสะท้อน)

เนื้อหาสาระสำคัญในแหล่งเรียนรู้

งานช่างตีมีดในปัจจุบันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หายากมาก เพราะต้องใช้ความรู้ประสบการณ์ ตลอดจนความอดทนและความประณีต ทำให้ไม่ได้รับการสืบทอดจากคนรุ่นหลังเท่าใดมากนัก ประกอบกับยุคสมัยปัจจุบันมีอาชีพช่างหลากหลายแขนงที่น่าสนใจ ในปัจจุบันตำบลเกาะสะท้อนยังมีภูมิปัญญาท้องถิ่นในการตีมีด เจ้าของภูมิปัญญาในการตีมีด คือ นายสตอปา ยามิงตี  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 97/1 บ้านราญอ  หมู่ 8  ตำบลเกาะสะท้อน  อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส  ปัจจุบันยังคงประกอบอาชีพตีมีดอยู่  โดยเน้นความประณีตและคุณภาพ  เหล็กที่นำมาใช้ตีมีดต้องเป็นเหล็กคุณภาพดีเท่านั้น  อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ใน การตีมีด ได้แก่ เหล็ก  เตาเผา  ถ่านไม้และเหล็กเขี่ยถ่าน  ทั่งเหล็กสำหรับใช้รองเหล็กที่จะตีหรือตัด  ค้อนเหล็ก  เหล็กสกัดสำหรับตัดเหล็กให้ได้ขนาดตามต้องการ คีมจับเหล็ก  ตะไบเหล็ก  เครื่องเจียระไนไฟฟ้า  เครื่องสูบลมไฟฟ้า  อ่างน้ำหรือถังน้ำ  หินลับมีด  เหล็กตอกลวดลาย (ตุ๊ดตู่)  เศษผงเหล็กสำหรับขัดผิวเหล็กให้เรียบ  โดยนำเอาเหล็กแหนบรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้และเหล็กฝานรถไถที่เก่านำมาตีขึ้นรูป เป็นมีดเดินป่า และมีดใช้ในครัวเรือนนอกจากนั้นยังผลิตเป็น จอบ เสียม ขวาน และอื่น ๆ อีกมากมาย นอกจากนี้แล้วการตีเหล็กยังเป็นงานศิลปะอาชีพของท้องถิ่นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้สืบทอดต่อไป    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอตากใบ ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานช่างตีมีด จึงได้จัดทำหลักสูตรการตีมีดชำแหละและมีดเชือดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายในอำเภอตากใบที่สนใจ ได้เรียนรู้และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์