เตรียมความพร้อมเพื่อจัดแสดงนิทรรศการวิชาการด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของสำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้ และวางแผนการนำเสนอนวัตกรรมส่งเสริมรักการอ่าน

วันที่ 24 พฤศจิกายน

Read more

ร่วมประชุม onsite & online ด้วยโปรแกรม Google meet มอบหมายงานและติดตามงานแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตราฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562

วันที่ 21 พฤศจิกายน

Read more