โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านโคกโก ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาส

วันที่ 25 มิถุนายน พ

Read more

ร่วมประชุมเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมการเปืดภาคเรียน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ไตรมาส3- 4 ณ กศน.อำเภอสุไหงปาดี

     

Read more