สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคใต้

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษามหาราชินี ภาคใต้ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส โดยขอใช้ที่ดินเนื้อที่ 100 ไร่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ที่สงวนเลี้ยงสัตว์โคกไร่ใหญ่ ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าลุ่มแม่น้ำบางนรา ทำการสำรวจเก็บรวบรวมพันธุ์ไม้ป่า และขยายพันธุ์โดยนำมาปลูกเป็นหมวดหมู่ตามวงศ์ (Family) ตามสกุล (Genus) โดยคำนึงถึงความเหมาะสมทางนิเวศวิทยาเป็นหลัก พรรณไม้ดั้งเดิมเป็นพรรณไม้ในป่าดิบชื้น ได้แก่ มะหาด เนียง แซะ ตีนเป็ด หว้า ไทร ทัง กาหลอ ใบสีทอง เต่าร้างยักษ์ หม้อกัง หมากแดง กล้วยไม้เพชรหึง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพรรณไม้ป่าที่ได้ทำการรวบรวมจากท้องที่ต่าง ๆ นำมาปลูกไว้เป็นหมวดหมู่ และตามหลักอนุกรมวิธานพืชอีก 10 แปลง ได้แก่ แปลงเฟิร์น แปลงไผ่ แปลงไม้วงศ์ยาง แปลงไม้ทนแล้ง และไม้อวบน้ำ แปลงไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัด แปลงกล้วยไม้ แปลงปาล์ม แปลงไม้วงศ์ขิง แปลงหวาย และแปลงไม้ป่ากินได้
ปาล์มบังสูรย์ พรรณไม้งามประจำถิ่น