วัดประชุมชลธารา


  ข้อมูลทั่วไป :

วัดประชุมชลธารา ตั้งอยู่เลขที่1 หมู่ที่ 6 ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ 8 ไร่2 งาน สร้างขึ้นเป็นวัดเมื่อประมาณ พ.ศ.2444 นายบุญจันทร์
ไม่ทราบนามสกุล ได้ชักชวนชาวบ้านในละแวกนี้สร้างขึ้นมา สถานที่ตั้งวัดตั้งอยู่ ณ ที่บรรจบของสายน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขา จึงเป็นที่มาของชื่อ “วัดประชุมชลธารา”แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า “วัดกลาง”เพราะวัดตั้งอยู่ระหว่างวัดประดิษฐ์บุปผากับวัดโบราณสถิตย์
วัดประชุมชลธารา ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2457 เขตวิสุงคามสีมากว้าง 18 เมตรยาว 24 เมตร เจ้าอาวาสองค์แรกคือ พระจันทร์ คงคฺสาโร ปัจจุบันมี
พระเทพศีลวิสุทธิ์ เป็นเจ้าอาวาส และเป็นเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส วัดประชุมชลธาราเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในด้านต่างๆ เช่น โครงการเรียนรู้ภาษามลายูท้องถิ่น โครงการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โครงการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ โครงการจริยธรรมศึกษา โรงเรียนสอนปริยัติธรรม ฯลฯ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาของจังหวัดนราธิวาส