สาขา/ด้านโภชนาการ (ขนมโบราณ ท้องถิ่น)

สาขา/ด้านโภชนาการ (ขนมโบราณ ท้องถิ่น )

ประวัติ

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางอ่อน   นามสกุล ขุนอำไพ

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เลขประจำตัวประชาชน๓๙๖๑๑๐๐๔๐๐๓๕๑

วัน เดือน ปี ที่เกิด ๓๐ /มิถุนายน/๒๔๘๘ อายุ ๗๑ ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)ป่าควน หมู่ที่๖ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส

บ้านเลขที่๒๓๐ บ้าน ป่าควน หมู่ที่๖ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

ทรศัพท์มือถือ๐๘๙-๒๙๔๔๒๗๕

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา ป.๔