สาขา/ด้านเกษตร  ปลูกผัก

สาขา/ด้านเกษตร  ปลูกผัก

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายเทพ     นามสกุล รัตนพรม

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เลขประจำตัวประชาชน๓-๙๖๑๑-๐๐๐๓๐-๘๗-๙

วัน เดือน ปี ที่เกิด ๖ /สิงหาคม/๒๔๙๐อายุ๖๙ปี

บ้านเลขที่ ๖๔ บ้านบ้านใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

เป็นการนำความรู้ที่มีมาใช้ในการทำการเกษตรในหมู่บ้าน