สาขา/ด้าน จักสาน

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน จักสาน

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายเชี๊ยะ    นามสกุล ปุ๋ยรุก

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เลขประจำตัวประชาชน ๓๙๖๑๑๐๐๓๐๔๔๖๗

วัน เดือน ปี ที่เกิด ๑. /มกราคม/๒๔๘๐ อายุ ๗๙ ปี

บ้านเลขที่๖๘/๑ บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือ๐๘๒-๘๒๔๘๐๓๙

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่๖๘/๑ บ้าน ใหม่ หมู่ที่ ๓ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ป.๔