สาขา/ด้านหัตกรรม (จัดขันหมาก)

สาขา/ด้านหัตกรรม (จัดขันหมาก)

ชื่อนางเจียม   นามสกุล แดงโรจน์

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เลขประจำตัวประชาชน๓๙๖๑๑๐๐๑๗๖๒๐

วัน เดือน ปี ที่เกิด ๖  /กรกฎาคม /๒๔๙๓ อายุ ๖๖ ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)บ้านใหญ่ หมู่ที่๑๒ ตำบลสุไหงปาดี

บ้านเลขที่ ๕๑/๑ บ้าน ใหญ่ หมู่ที่๑๒ ตำบลสุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

โทรศัพท์มือถือ๐๗3-๖๕๓๒๑๔

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี  การจัดขบวนขันหมาก ที่มีความประณีตและสวยงาม

การจัดดอกไม้ การจัดพานดอกไม้ การเลือกวัสดุต่างๆ