สาขา/ด้าน ชุดมโนราห์

 

ราชญ์ชาวบ้านประจำตำบลสุไหงปาดี

สาขา/ด้าน ชุดมโนราห์

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายวิเชียร  นามสกุลรัตนบุญโน

เชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย  เลขประจำตัวประชาชน ๓๙๖๑๑-๐๐๐๒๒-๔๓๗

วัน เดือน ปี ที่เกิด ๔. /พฤศจิกายน/๒๕๒๓ อายุ๓๖ ปี

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ ๘๒ บ้าน ต้นไทร หมู่ที่ ๒ ตำบล สุไหงปาดี

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ ๙๖๑๔๐

 การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง            

.๑.การประดิษฐ์เครื่องแต่งกายมโนราห์

๒.การบรรเลงเครื่องดนตรีมโนราห์

๓.การแสดงการรำมโนราห์พื้นเมือง(มโนราห์แขก)