ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามการดำเนินงาน งานการเรียนรู้ตลอดชีวิต งานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง และงานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ตลอดจนติดตามการดำเนินงานและการเข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่