กิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้ บุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สร้างความสามัคคีของบุคลากร ความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ คุณธรรม จริยธรรม และ ธรรมาภิบาลทั้งนี้ ได้สวดมนต์ กล่าวดูอาอ์ และมอบหมายให้นายไพศาล มะเจ๊ะหะ ตำแหน่งครู พบปะพูดคุยในกิจกรรมหน้าเสาธง ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสุคิริน

ดูรูปเพิ่มเติม https://www.facebook.com/nfe.sukhirin/posts/pfbid0jjdczDrw6eJt4WvweKSeNe9oYfoZ7SkyGL5DPAFyna7YgRP4iFdVDRKKyBjqHG6l