โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเวบไซต์

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวอภิชญา พรหมทา ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำเว็บไซต์ เพื่อสร้าง พัฒนา แก้ไข ปรับปรุง จัดการ และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ณ ห้องประชุมมะนารอ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส