โครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 23 – 26 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมะรอยาลี มะแซ พร้อมด้วยนายอานัซ ดอเล๊าะ นางสาวกาตีนี สาเด็ง ตำแหน่งครู และนางสาวยารูนา ดาโอ๊ะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 181/นธ.2 จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 23-26 เมษายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิทยากรยุวกาชาด ให้นำความรู้ไปอบรมให้กับอาสายุวกาชาดในหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และอาสายุวกาชาดในสถานศึกษาและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของสภากาชาดไทยต่อไป ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1687292971806475&id=100015773647495