เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันในการควบคุมป้องกันโรคในพื้นอำเภอสุคิริน

วันที่ 4 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นางสาวกาตีนี สาเด็ง ตำแหน่งครู เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนร่วมกันในการควบคุม ป้องกันโรคในพื้นอำเภอสุคิริน ให้มีประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ณ ห้องประชุมธารทอง ที่ว่าการอำเภอสุคิริน จ.นราธิวาส

เพิ่มเติม:https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1680140432521729&id=100015773647495