พิธีปฎิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด “วันสถาปนายุวกาชาดไทย (102ปียุวกาชาดไทย) ประจำปี2567”

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอ สุไหงปาดี ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีสหัฐ มะดาแฮ ครูอาสาปอเนาะ สกร.อำเภอสุไหงปาดี เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดงานวันสถาปนายุวกาชาดไทย (102ปียุวกาชาดไทย) ประจำปี2567”พิธีปฎิญาณตนและสวนสนามอาสายุวกาชาดโดยมี ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม ผู้ว่าราชการนราธิวาส เป็นประธานและหัวหน้าส่วนราชการ ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส