ประชาสัมพันธ์

รมควบคุมโรค เฝ้าระวังโรคติดเชื้อสเตรปโตคอคคัส ชนิดA หรือ โรคไข้อีดำอีแดง หรือ “โรคแบคทีเรียกินเนื้อ” ในญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิด

.

ไทยเฝ้าระวัง “โรคไข้อีดำอีแดง” (โรคแบคทีเรียกินเนื้อคน) เกิดได้ในทุกช่วงวัย

• อาการที่พบคือ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ไข้ และอาจมีผื่นนูนสาก ๆ หรือตุ่มหนองที่ผิวหนังตามร่างกาย

เมื่อสัมผัสแล้วจะมีลักษณะคล้ายกระดาษทราย หรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมาก ๆ ให้รีบไปพบแพทย์