วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก มอบหมายให้ นางจิรัชยา มามะ ครูอาสาฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมชน นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ และนางรอกีเยาะ อับดุลมานะ บรรณารักษ์ ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านหมุนเวียนหนังสือ ณ บ้านหนังสือชุมชนทรายทอง ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนมีนิสัยรักการอ่านรักการเรียนรู้