วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยนายอาดือนา เจ๊ะอาแซ ครูอาสาฯ นางสาวจุฑามาส ทองคุปต์ ครูอาสาฯ นางสาวรอฮานา อาแว ครูอาสาฯประจำ ศรช. และนางแมะ นาวี เป็นวิทยากรการทำน้ำหลุมพี เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่ผ่านการฝึกอาชีพจากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนและพัฒนาอาชีพร่วมกับหน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัด ตามเกณฑ์พิจารณาคัดเลือกที่กรมส่งเสริมการเรียนรูกำหนด จำนวนแห่งละ 1 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจัดบูธนิทรรศการ และนำเสนอผลิตภัณฑ์ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในโครงการดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส