ประชาสัมพันธ์โครงการ”การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทย

“การแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการเกี่ยวกับวุฒิสภา และการเมืองการปกครองของไทย สำหรับเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567” เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญได้แสดงความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการ ตลอดจนพัฒนาความสามารถและศักยภาพทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ด้วยกิจกรรมนอกห้องเรียน เกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒิสภาในทางที่ถูกต้องเหมาะสม ทาง สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จึงขอเชิญชวนนักศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันโครงการดังกล่าวฯ โดยสามารถสมัครได้ไม่เกินวันที่ 24 พฤษภาคม 2567