ครม.เห็นชอบเงินสนับสนุนช่วยชาวไร่ตัดอ้อยสดตันละ 120 บาท เป็นของขวัญปีใหม่

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ในโครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น pm 2.5 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินสนับสนุนตัดอ้อยสด ตันละ 120 บาท คาดว่า มีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย ทั้งนี้ โครงการฯจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวไร่อ้อย และส่งผลต้นทุนการผลิตอ้อยปรับตัวสูงขึ้น คาดการณ์ว่าจะมีชาวไร่อ้อยที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 140,000 ราย และมีผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดี ปีการผลิต 65/66 กว่า 64.79 ล้านตัน เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยเพื่อส่งเสริมการตัดอ้อยสด ลดปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่น PM 2.5 ซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีภายใต้ WTO ในข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม (Green box) ด้านการเกษตร โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและราคาสินค้า

ข้อดีของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอ้อยสดคุณภาพดีปราศจากการเผา “อ้อยตัดสด งดการเผา” ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่

1.ด้านรายได้ (Income) อ้อยมีน้ำหนักดี ความหวานสูง มีผลผลิตน้ำตาลทรายต่อตันอ้อยได้มากขึ้นผลผลิตน้ำตาลทรายมีคุณภาพ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี และวัตถุปรับปรุงดิน ไม่ถูกตัดราคา และลดค่าใช้จ่ายในการจัดการวัชพืช

2. ด้านการจัดการ (Management) มีความยืดหยุ่นในการผลิต ใบอ้อยที่ไม่ถูกเผาจะคลุมดินช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดิน การไม่เผาทำให้มีแมลงหางหนีบมากขึ้น (ช่วยควบคุมหนอนกอระบาด) และใบอ้อยที่คลุมดินเป็นที่อยู่ของแมลงศัตรูธรรมชาติ

3. ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ไม่สร้างมลพิษทางอากาศ สร้างระบบนิเวศน์ในแปลงอ้อย และเป็นการทำเกษตรแบบยั่งยืน