#เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอศรีสาคร ร่วมนำคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด โดยมีคณะกรรมการประเมินดังนี้ 1.นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผอ.สกร.อำเภอสุไหงปาดี เป็นประธาน 2.นายคมกฤช สาหลัง ผอ.สกร.อำเภอแว้ง เป็นกรรมการ 3.นางธนธรณ์ แก้วเป็นทอง ผอ.สกร.อำเภอรามัน เป็นกรรมการ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด ระหว่างวันที่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ พื้นที่อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

+71

All reactions:

1สกร. อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส