การประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอศรีสาคร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้นางสาวดาวาตี กาเดร์ ครูกศน.ตำบล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคระดับอำเภอ ครั้งที่1/2567 เพื่อให้มีการนำเสนอสถานการณ์การระบาดของโรคไอกรน โรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่เป็นปัญหาของแต่ละพื้นที่เป็นประจำทุกเดือน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น รวมถึงร่วมวางมาตราการแผนการรณรงค์ฉีดวัคซีนเชิงรุกสำหรับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนในชุมชน โดยมีนายกิตตินันท์ เซ็งกะชรี นายอำเภอศรีสาคร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประภัสสรสิริคุณ ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส