เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอศรีสาคร ภายใต้การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยต้นสังกัด

วันที่ 21 กุมภาพันธ์

Read more

เยี่ยมชมนิทรรศการวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการโครงงานวิทยาศาสตร์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์

Read more