สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกรุอ่าน

ประวัติสถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอานอัลฮาซันนียะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะเป็นสถานสอนศาสนาอิสลามมาตั้งแต่เดิม ปอเนาะหมายถึงเป็นปอเนาะสอนเฉพาะนักศึกษาผู้หญิง ในหมู่บ้านใกล้เคียงมาเรียนโดยเฉพาะนักศึกษามีฐานะยากจนไม่สมารออกไปเรียนที่อื่นได้ พ่อเเม่จึงส่งบุตรหลานมาเรียนในปอเนาะแห่งนี้ในอดีตชื่อเดิม ว่า มัดรอซาตุล ฮาซันนียะห์ อัลกุรอานนียะห์ (โต๊ะอาเยาะห์บูเกะ) ต่อมาวันที่ เมษายน พ.ศ. 2547 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงว่าด้วยสถาบันศึกษาปอเนาะ พ.ศ. ๒๕4๗ โดยโอกาสให้ปอเนาะต่างๆ จดทะเบียนเป็นจำนวน 214 ปอเนาะขึ้นเป็นสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทำให้การจัดเรียนการสอนอิสลามศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้มีอยู่หลายรูปแบบ ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2547 หลังจากโต๊ะครู/บาบอได้เสียชีวิตลง นักเรียนเริ่มหายและออกจากพื้นที่ ไม่มีผู้เรียน จากนั้น นายมาหะมะ  โตะมิง บุตรเขยของท่านได้พัฒนาบูรณะ ฟื้นฟู ปอเนาะจึงตั้งชื่อใหม่ว่า “สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอานอัลฮาซันนียะห์ (บูเกะโต๊ะอาเยาะห์) ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษาเริ่มมาเข้าเรียนใหม่อีกครั้ง.

แผนที่สถาบันศึกษาปอเนาะ

เว็บไซต์สถาบันศึกษาปอเนาะดารุลกุรอานฯ

 

ลิ้งค์แผนที่