โรงเรียน

โรงเรียนบ้านไอร์แยง หมู่ที่ ๓ บ้านไอร์แยง ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร ประเภทแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านป่าหนัน  หมู่ที่ ๔ บ้านปาหนัน ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร ประเภทแหล่งเรียนรู้ด้านการศึกษา

โรงเรียนบ้านคอลอกาเว โรงเรียนบ้านคอลอกาเว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โทรศัพท์: 073-561076 โทรศัพท์: 0818796902 อีเมล์: sriyhok@gmail.com

โรงเรียนศรีสวรรค์วิทยา ที่อยู่ :  หมู่ 8 ศรีสาคร ศรีสาคร นราธิวาส 96210   facebook