มัสยิด

มัสยิดดารุสสลาม หมู่ที่ ๕ บ้านไอร์ตืองอ ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร ประเภทแหล่งเรียนรู้ด้านศูนย์บรรยายธรรม

มัสยิดอีบ้าดียะห์ ม.1 ต.ศรีสาคร อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส 96210