ประวัติ กศน.ตำบลศรีสาคร

ประวัติความเป็นมาของ กศน.ตำบลศรีสาคร

ศรีสาคร หมายถึงคำสองคำ คือ  ศรี หมายถึงศิริมงคลแห่งความรุ่งเรือง  สาคร คือแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์  เป็นดินแดนที่มีแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบและภูเขาสลับซับซ้อน  มีพื้นที่ราบเป็นบางส่วนเขตภูเขาและที่ราบสูง ทางทิศตะวันตกและทิศใต้ อยู่ในท้องที่อำเภอศรีสาครตลอดแนวแม่น้ำสายบุรี  สัญญาลักษณ์เป็นปลากือเลาะ มีหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน  จำนวนประชากร  9,507  คน

ที่ตั้ง  ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลศรีสาคร หรือ กศน.ตำบลศรีสาคร ตั้งอยู่ที่อาคารเอนกประสงค์ บ้านอีนอ  หมู่ที่  ๒  ตำบลศรีสาคร  อำเภอศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  เขตชุมชนบ้านอีนอ ห่างจากสำนักงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอศรีสาคร ประมาณ  ๔  กิโลเมตร

อาณาเขตติดต่อ

1.ทิศเหนือ                ติดต่อกับ         แม่น้ำสายบุรี              ตำบลซากอ

2.ทิศใต้                    ติดต่อกับ         อำเภอจะแนะ             จังหวัดนราธิวาส

3.ทิศตะวันออก           ติดต่อกับ         อำเภอจะแนะ             จังหวัดนราธิวาส

4.ทิศตะวันตก            ติดต่อกับ         ตำบลกาหลง              ตำบลกาหลง ยาว (1 เมตร 20 ซม.)

มีครัวเรือน  2,171 ครัวเรือน

สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ขนาดพื้นที่ ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อ ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร