โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นแบบชั้นเรียน ( จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง ) วิชาช่างปูนประดิษฐ์

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพ

Read more

#โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน กศน.อำเภอศรีสาคร หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 1

วันที่ 21 มิถุนายน 2

Read more

#เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุย เรื่องการอยู่เวรยาม ดูแลศูนย์กักตัวโควิด-19 ณ กศน.ตำบลศรีสาคร วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. นางนูรไอนี ตินมานิ ผู้อำนวยการ กศน อำเภอศรีสาคร ได้มอบหมายให้คณะครู กศน.ตำบลศรีสาคร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและพบปะพูดคุยกับผู้นำชุมชน เรื่องการอยู่เวรยาม ดูแลศูนย์กักตัวโควิด-19 ณ กศน.ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส

#เยี่ยมเยียนและพบปะพ

Read more

#ถ่ายทำวิดีโอพร้อมบันทึกภาพ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงใกล้รุ่ง ของนักศึกษา กศน.อำเภอศรีสาคร ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน อำเภอศรีสาคร

วันที่ 16 มิถุนายน 2

Read more