ให้การต้อนรับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและคณะเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสาร ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนราธิวาส

     

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

     

Read more

โครงการฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาจังหวัดชายแดนใต้”กิจกรรมการประกวดการใช้ภาษาไทยเพื่อพัฒนาตนเองสู่อาชีพ”

     

Read more

เป็นที่ปรึกษาและทำการซักซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมส่งกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกวดการเขียนเรียงความ และการกล่าวสุนทรพจน์

วันที่ 14-15 กันยายน

Read more