โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง Digital litaracy หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมสำนักงานเพื่อสร้างโอกาสการมีงานทำ (โปรแกรม office Curriculum ) กศน.อำเภอรือเสาะ

  วันที่ 24-25

Read more

วิทยากรติววิชาภาษาไทยภายใต้โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน.เจาะไอร้อง

     

Read more