โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

เมื่อวันที่ 17-18 มิ

Read more

ผลการประกวดเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดการขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ของนักศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย กศน. อำเภอรือเสาะ

วันที่ 17 มิถุนายน 2

Read more