ลงพื้นที่สำรวจและคัดกรองความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรือเสาะออก (เพิ่มเติม)

  วันที่ 24 ธัน

Read more

ลงพื้นที่สำรวจและคัดกรองความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรือเสาะออก

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕

Read more

ประชุมวางแผนการลงพื้นที่สำรวจและคัดกรองความสามารถการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลรือเสาะออก

  วันที่ ๒๓ ธัน

Read more

โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาต่อเนื่อง : โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

วันที่ 17 ธันวาคม 25

Read more