นาย ไพศาล มะเกะ ผญบ. ม.๒ ทพ.๔๖๑๕ และจิตอาสาบ้านปลายนา ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง

เมื่อวันที่ ๒/๗/๒๕๖๓

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ (Coding)สู่สังคมดิจิทัล

วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2

Read more