แหล่งเรียนรู้ตำบลรือเสาะออก

ข้อมูลศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

กศน.อำเภอ กศน.ตำบล แหล่งเรียนรู้ด้าน/ชื่อปราญช์ ที่ตั้งศูนย์ พิกัด ( ละติจูด/ลองจิจูด) เบอร์โทรศัพท์
รือเสาะ รือเสาะออก การเกษตรปลูกมะนาว

นายสหาก   วอหะซัน

250 ม.1 บ้านบลูกา

ตำบลรือเสาะออก

6.39558,101.518507 0980329492
รือเสาะ รือเสาะออก การเกษตรผสมผสานปลูกพืชการขยายพันธ์พืช

นายสุดิง  อาแว

517 ม.1 บ้านบลูกา

ตำบลรือเสาะออก

6.388582,101.523705 0807121669
รือเสาะ รือเสาะออก การเกษตรผสมผสาน

นายอับดุลรอแม  หะยีวามะ

122/8 ม.2 บ้านปูโป๊ะ

ตำบลรือเสาะออก

6.413863,101.519513 0872916262
รือเสาะ รือเสาะออก การเกษตรผสมผสาน  นายอับดุลตอเระ  สาและ 84 ม.2 บ้านบือแนคาเดร์

ตำบลรือเสาะออก

6.403481,101.526192  
รือเสาะ รือเสาะออก การเกษตรผสมผสาน  นายมะลีคาง  กาเซ็ง 38/2 ม.4 บ้านกาโดะ

ตำบลรือเสาะออก

6.411422,101541526  
รือเสาะ รือเสาะออก การแพทย์แผนไทย

นางใยนะ  ฮามะ

122/4 ม.2 บ้านปูโปะ

ตำบลรือเสาะออก

6.414109,101.515064  
รือเสาะ รือเสาะออก ศาสนา

นายสามะ  ลอแม

132/3 ม.2 บ้านเปาะรามะ ตำบลรือเสาะออก 6.408563,101.528600  
รือเสาะ รือเสาะออก การแพทย์แผนไทย

นางอาแอเสาะ  ตีบุก

132/3 ม.2 บ้านเปาะรามะ ตำบลรือเสาะออก 6.408678,101.527692  
รือเสาะ รือเสาะออก การแพทย์แผนไทย

นายสะรี เปาะแซยือไร

132 ม.2 บ้านเปาะรามะ ตำบลรือเสาะออก 6.408536,101.528600  
รือเสาะ รือเสาะออก การแพทย์แผนไทย

นางมาอีหม๊ะ  แนแว

73/1 ม.4 บ้านกาโดะ ตำบลรือเสาะออก 6.412269,101.547569 061-2132743
รือเสาะ รือเสาะออก ศาสนา

นายกอเซ็ง บาเกาะ

100/1 ม.4 บ้านกาโดะ ตำบล รือเสาะออก 6.414479,101.546510  
รือเสาะ รือเสาะออก หัตถกรรม

นางอาเดะนูรีย๊ะ  บินอารง

63/6  ม.  3บ้านลาเมาะนอก ตำบล รือเสาะออก 6.372225,101.557768 088-3991406
รือเสาะ รือเสาะออก ศาสนา

นายยูโซ๊ะ  กือนิ

514 ม.1 บ้านบลูกา  ตำบล รือเสาะออก 6.389509,101.522942