สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์

สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ กศน.อำเภอรือเสาะ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1.1 บทข้อมูลพื้นฐานสถาบันศึกษาปอเนาะ

1) รายละเอียดสถาบันศึกษาปอเนาะ (สภาพพื้นที่ ขนาดพื้นที่ ที่ตั้ง ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมติดต่อสื่อสาร)

ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันศึกษาปอเนาะที่รับผิดชอบ

จากความตั้งใจของโต๊ะครูบาบอ  นายมามะแซมซูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ  ที่จะถ่ายทอดความความรู้ให้กับเยาวชน ชุมชน และประชาชนทั่วไป จึงได้รวบรวมทรัพย์สินส่วนตัวที่มีอยู่และได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชนร่วมกันจัดหาทุนเพื่อใช้ในการดำเนินการก่อตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์  แบบโบราณดั้งเดิมมีสุเหร่าใช้ในการละหมาดและทำการเรียนการสอนกีตาบร่วมกัน  มีปอเนาะ(ที่พักนักศึกษา)  จำนวน  4  หลัง  แรกเริ่มมีนักศึกษาจำนวน  20  คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสอนหนังสือให้กับ เด็กกำพร้า  เด็กยากจน  เด็กที่ขาดโอกาสทางศึกษาและเผยแพร่หลักศาสนาอิสลามให้กับประชาชนทั่วไปให้เพื่อให้เป็นคนดีสถาบันศึกษาปอเนาะได้จดทะเบียนกับทางราชการเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เลขที่ 39606004505652/2550  มีโต๊ะครู 1 คน  ผู้ช่วยโต๊ะครู จำนวน  3  คน จำแนกเป็นชาย  1  คน และหญิง  2 คน มีผู้เรียน จำนวน 134  คน  จำแนกเป็นชาย 104 คน และหญิง      30  คน

สภาพพื้นที่ สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านโต๊ะกาเปาะ ใกล้เชิงเขาแนวเขตอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด  ทิศเหนือติดต่อกับบ้านลาเมาะใน หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราส และทางทิศใต้ติดต่อกับ หมู่ที่ 3 บ้านลาเมาะนอก ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราส  มีสถานที่ราชการที่ใกล้ คือโรงเรียนบ้านลาเมาะฮีเลร์ และโรงเรียนบ้านลาเมาะ

ขนาดพื้นที่ มีพื้นที่ทั้งหมด  7  ไร่

ที่ตั้ง ข้อมูลสถานทีตั้ง สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ ตั้งอยู่  เลขที่   13   หมู่ที่   5   ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะ  6.368031,101.558381

ลักษณะทางกายภาพ สภาพพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศของ              ตำบลรือเสาะออก มีลักษณะเป็นที่ราบแบบลูกคลื่น ซึ่งมีแนวเทือกเขาอยู่ทางทิศตะวันออก เป็นแหล่งต้นน้ำ มีพื้นที่ราบลงมาทางตะวันตก จะเป็นพื้นที่การทำนา ส่วนที่ราบเชิงเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือบางส่วนพื้นที่เป็นที่ทำนา จะมีน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนของทุกปี ส่วนภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ได้รับน้ำฝนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงเดือนพฤษภาคม–ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม-ธันวาคม และมีฝนตกชุกและก่อให้เกิดอุทกภัยได้ช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม มีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย ประมาณ ๖,๔๖๐.๔๐-๖,๖๒๘๖,๔๖๐.๔๐ มิลลิเมตร อุณหภูมิตลอดปี ประมาณ ๒๕ – ๓๕ องศาเซลเซียส ตำบลรือเสาะออก มี ๒ ฤดู คือ ฤดูฝน และฤดูร้อน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลสามัคคีและตำบลสาวอ ทิศใต้ติดต่อกับตำบลรือเสาะและตำบลลาโละ ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลลาโละ ทิศตะวันตกติดต่อกับเทศบาลตำบลรือเสาะและตำบลลาโละ สภาพภูมิอากาศสภาพภูมิอากาศในเขตตำบลรือเสาะออก   สภาพอากาศทั่วไปมีอากาศชื่นและฝนตกชุกตลอดทั้งปี จำนวนประชากร  ตำบลรือเสาะออก มีประชากร จำนวน ๔,๓๕๘ คนแยกเป็นชาย ๒,๒๐๗ คน หญิง ๒,๑๕๑ คน มีความหนาแน่นประชากรเฉลี่ยประมาณ ๑๒๐ คน / ตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือน ๗๔๑ ครัวเรือน ขนาดครอบครัวเฉลี่ยประมาณ ๖ คน / ครัวเรือน การประกอบอาชีพและรายได้ ราษฏรส่วนใหญ่ของตำบลรือเสาะออก ประมาณร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรได้แก่ ทำสวนยาง ทำนาข้าว ทำสวนผลไม้ และรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐ และอื่นๆคิดเป็นร้อยละ ๑๐ โดยมีรายได้เฉลี่ย ๒๐,๘๐๐ บาท /คน/ปี สภาพทางสังคม ศาสนา และการศึกษา ความสัมพันธ์ทางสังคมในการดำเนินวิถีชีวิตของราษฏรตำบลรือเสาะออก โดยยึดขนบธรรมเนียมประเพณี และศาสนาทีนับถือ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ศาสนาพุทธ คิดเป็น ร้อยละ ๕ มีผู้จบการศึกษาภาคบังคับร้อยละ ๖๐ มีสถานศึกษาภายในตำบล จำนวน ๙ แห่งเป็นโรงเรียนระดับประถม ๔ แห่ง และโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจำนวน ๕ แห่ง และมีแหล่งบริการอื่นๆเช่น มัสยิดของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งกระจายข่าว อีกทั้งมีศูนย์ส่งเสิรมกิจกรรมอื่นๆภายในชุมชน ลักษณะการตั้งถิ่นฐาน  การตั้งถิ่นฐานภายในตำบลโดยส่วนใหญ่จะยึดแนวถนนเป็นหลัก และเกาะกลุ่มกับสถานที่สาธารณะ โดยมีมัสยิด วัด โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง และอีกบางส่วนตั้งถิ่่นฐานโดยกระจายตามพื้นที่การเกษตร ภายในชุมชน

โครงสร้างพื้นฐาน สถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์ มีโต๊ะครู 1 คน มีผู้ช่วยโต๊ะครู 3 คน มีครูอาสาสมัครประจำปอเนาะ 1 คน มีนักศึกษาทั้งหมด 134 คน นักศึกษาชาย จำนวน 104 คน นักศึกษาหญิง 30 คน มีสุเหร่าใช้เป็นอาคารละหมาดและใช้สำหรับจัดการเรียนการสอนศาสนา  และสามัญ 1 หลัง มีบ้านพักโต๊ะครู 1 หลัง มีที่พักนักศึกษาชาย(ปอเนาะ) 20 หลัง มีที่พักนักศึกษา หญิง 6 หลัง มีห้องน้ำสำหรับนักศึกษาชาย จำนวน 4 ห้อง และมีห้องน้ำหญิง  4 ห้อง มีห้องอาบน้ำสำหรับนักศึกษาหญิง 1 ห้อง มีที่เก็บน้ำสำหรับใช้อาบน้ำและใช้อาบน้ำละหมาด 2 แห่ง มีอาคารเอนกประสงค์ 1 อาคาร มีป้ายสถาบันศึกษาปอเนาะที่ถาวร มีรั้วก่อด้วนอิฐบลอกด้าหน้าปอเนาะที่ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากงบประมาณไม่พอ   

การคมนาคมติดต่อสื่อสาร การเดินทางไปสถาบันศึกษาปเนาะอาซาซูลฮีดายะห์สามารถเดินทางได้โดยยานพาหนะสามารถเดินทางได้ใน 2 เส้นทาง คือ ใช้เส้นทางถนน 4017 ถนนเส้นทางรือเสาะ- ยี่งอ จาก กศน.อำเภอรือเสาะถึงบริเวณ 3 แยก บ้านลาเมาะระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้าใช้เส้นทางลัดเส้นทางสวนพิธานทางหลวงชนบทใช้ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร แล้วเดินทางจาก 3 แยกบ้านลาเมาะใช้เส้นทางถนนคอนกรีตเสริมใยเหล็กอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงจุดหมายสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์อยู่ทางขวามือ  การติดต่อสื่อสารสามารถติดต่อได้ทางหนังสือราชการและทางโทรศัพท์มือถือของโต๊ะครู นายมามะแซมซูดิง เจ๊ะโซ๊ะ โทร.0872965401  ลิงค์ เว็บไซต์ หรือ Fanpacge สถาบันศึกษาปอเนาะ  https://www.facebook.com/ปอเนาะอาซาซูล   

2) ข้อมูลผู้บริหารสถาบันศึกษาปอเนาะ

สถาบันศึกษาปอเนาะ           อาซาซูลฮีดายะห์       ตั้งอยู่เลขที่        13        หมู่ที่          5     ถนน             .

ตำบล          รือเสาะออก           อำเภอ      รือเสาะ      จังหวัด       นราธิวาส      รหัสไปรษณีย์      96150       โทรศัพท์    0872965401  

.สำรวจ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

ที่ ชือ-สกุล อายุ

(ปี)

เลขประจำตัวประชาชน วุฒิการศึกษาสูงสุด ที่อยู่ปัจจุบัน

และเบอร์โทรศัพท์

เลขที่บัญชี

เงินฝาก

ประกอบ

อาชีพหลัก

หมายเหตุ
สายสามัญ สายศาสนา
1 นาย มามะแซมซูดิง เจ๊ะโซ๊ะ 42 3-9606-00405-65-2 ม.6 ชั้น 7 13 ม.5 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ นราธิวาส 905-0-32136-4 สอน โต๊ะครู
2 นาย กามัน     เจ๊ะอาแซ 33 2-9606-00026-85-8 ม.6 ชั้น 10 20 ม.5 ต.รือสะออก       อ. รือเสาะ จ.นราธวาส 905-0-32135-6 ค้าขาย ผู้ช่วยโต๊ะครู
3 นางสาว มาซีเต๊าะ ซามะเฮง 29 1-9506-00043-59-2 ม.6 ชั้น 7 13 ม.5 ต.รือเสาะออก    อ. รือเสาะ จ.นราธิวาส 905-0-43607-2 ค้าขาย ผู้ช่วยโต๊ะครู
4 นางสาว กาลามิง ซามะเฮง 32 1-9506-00005-13-5 ม.6 ชั้น 10 73/5 ม.4 ต.ท่าธง         อ. รามัน จ.ยะลา 905-0-43961-6 ทำสวน ผู้ช่วยโต๊ะครู
5 นายมาหามุ  อีซมูซอ 42 3-9506-00506-38-6 ป.ตรี ชั้น 10 54 ม.3 ต.รือเสาะออก อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส ครู กศน. ครูอาสาฯปอเนาะ

3) ข้อมูลครูอาสาสมัครประจำสถาบันศึกษาปอเนาะ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ –สกุล       นายมาหามุ  อีซอมูซอ

ตำแหน่ง                  ครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ

อายุ              43 ปี

เลขประจำตัวบัตรประชาชน  3950600506386

วัน /เดือน/ปีเกิด 20 มกราคม 2518

ศาสนา          อิสลาม

อาชีพ            ครู กศน.

สถานภาพ      สมรส

ที่อยู่              54 หมู่ 3 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

อาชีพที่ใฝ่ฝัน   ครู

สิ่งที่ภาคภูมิใจ  เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ

สอนให้เยาวชนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมได้

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 0847486493

  1. ชื่อและเบอร์ติดต่อ ของครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ นายมาหามุ อีซอมูซอ 0847486493
  2. ลิงค์ เว็บไซต์ หรือ Fanpacge สถาบันศึกษาปอเนาะ

https://www.facebook.com/ปอเนาะอาซาซูล

  1. ข้อมูลสาธารณูปโภค (ไฟ้ฟ้า น้ำประปา) โทรศัพท์ และอินเทอเน็ต

6.1 ระบบไฟฟ้า ใช้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

6.2 น้ำประปา ใช้ระบบน้ำประปาภูเขา และน้ำบอใช้ในการอุปโภค บริโภค

6.3 โทรศัพท์ใช้โทรศัพท์มือถือ GSM ระบบ  3  G เบอร์โทรติดต่อ 087-296-540-1

6.4 อินเทอร์เน็ต  ใช้เชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์มือถือ

  1. จำนวนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ และอุปกรณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะ

7.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  จำนวน  2 เครื่อง  เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง รวมมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน  3 เครื่องที่พร้อมใช้งานได้

7.2 โทรทัศน์ไม่มี

7.3 อุปกรณ์ของสถาบันศึกษาปอเนาะ มีเครื่องลำโพงแบบพกพาพร้อมไมลอยจำนวน 1 เครื่อง

  1. จำนวนผู้เข้าใช้บริการในมุมเรียนรู้ที่สถาบันศึกษาปอเนาะเฉลี่ย ร้อยละ 83 ต่อเดือน
  2. รูปภาพของครูสถาบันศึกษาปอเนาt
  3. คณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะอาซาซูลฮีดายะห์
ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นายลาเต๊ะ  เจ๊ะสนิ ประธาน อดีดกำนัน ต.รือเสาะออก
2 นายการียา  เจ๊ะสนิ รองประธาน ผู้ใหญ่บ้าน ม.5
3 นางมาซีเต๊าะ  ซามาเฮง กรรมการ ครูผู้สอน
4 นายวันอาลีฟ  ลอแม กรรมการ ตัวแทนชุมชน
5 นายมูฮัมหมัดปอซี  ดอเล๊าะ กรรมการ แพทย์ตำบล
6 นายมะรีกี  เจ๊ะนะ กรรมการ ตัวแทนผู้ปกครอง
7 นายการิง  สะแม กรรมการ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
8 นายมามะแซมซูดิง  เจ๊ะโซ๊ะ เลขานุการ โต๊ะครู(บาบอ)
9 นายมาหามุ  อีซอมูซอ ผู้ช่วยเลขนุการ ครูอาสาสมัครปอเนาะ

 

5) ข้อมูลตาดีกาที่ร่วมดูแล

6) แผนที่การเดินทาง(จากบ้านพักถึง กศน.อำเภอ และจาก กศน.อำเภอ ถึงสถาบันศึกษาปอเนาะ)

 

          1.2 ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการด้านการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สายสามัญ ) ด้านอาชีพ ด้านการพัฒนาทักษะชีวิต ด้านการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาตามอัธยาศัย ฯ

ส่วนที่ 2  สาระสำคัญของแผนปฏิบัติการประจำปี

           (ที่สอดคล้องกับการดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ)

– ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.

– แผนยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคมใต้

ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ส่วนที่ 3 รายละเอียดแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

ข้อมูลนักศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาบันศึกษาปอเนาะ ภาคเรียนที่ 2/2560

ที่ ระดับการศึกษา จำนวนผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันศึกษาปอเนาะ (คน) ผู้ไม่ประสงค์เรียน กศน. (คน) จำนวนผู้เรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวนผู้เรียนนอกสถาบันศึกษาปอเนาะ รวม จำนวนผู้เรียนวิชาเลือกอิสลามศึกษา ระบุวันที่ปฏิบัติการใน สถาบันศึกษาปอเนาะต่อสัปดาห์
ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) ชาย (คน) หญิง (คน)
1 ระดับประถมศึกษา
2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รวมทั้งหมด

  แผนดำเนินงานในสถาบันศึกษาปอเนาะ  โดยแยกตามประเภทของแผนงาน ดังนี้

ที่ รายการ แผนการดำเนินงาน หมายเหตุ
เป้าหมาย งบประมาณ
1 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน      
8 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2/2560
โครงการกิจกรรม(รายละเอียดกิจกรรม ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)
1.
2.
3.
2 แผนงาน : พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิตที่ 4 ผู้รับบริการการศึกษานอกระบบ  กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบ  งบดำเนินงาน      
ž กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต      
 – โครงการ(รายละเอียดกิจกรรม ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)
1.
2.
3.

 

ที่ รายการ แผนการดำเนินงาน หมายเหตุ
เป้าหมาย งบประมาณ
ž กิจกรรมการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง      
– โครงการ(รายละเอียดกิจกรรม ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)  
1.
2.
  ž กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน      
  – โครงการ(รายละเอียดกิจกรรม ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)      
  1.      
  2.      
3 ผลผลิตที่ 5 ผู้รับบริการศึกษาตามอัธยาศัย งบดำเนินงาน    
  – รายละเอียดกิจกรรม(ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)    
  1.    
  2.
4 แผนงาน : บูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน  งบรายจ่ายอื่น

     
ž โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพ กลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชั่วโมง)      
– อาชีพ (รายละเอียดกิจกรรม หลักสูตร/จำนวนชั่วโมง/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)      
1.      
2.      
ž โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป)      
– อาชีพ (รายละเอียดกิจกรรม หลักสูตร/จำนวนชั่วโมง/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)      
1.      

 

ที่ รายการ แผนการดำเนินงาน หมายเหตุ
เป้าหมาย เป้าหมาย
5 แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต้  งบรายจ่ายอื่น       
ž โครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในสถาบันศึกษาปอเนาะ      
4 กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ      
– อาชีพในสถาบันศึกษาปอเนาะ (รายละเอียดกิจกรรม หลักสูตร/จำนวนชั่วโมง/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)      
1.      
2.      
4กิจกรรม 1 ปอเนาะ 1 โครงการพัฒนา      
-โครงการ(รายละเอียดกิจกรรม ใครทำอะไร/ที่ไหน/เมื่อไร/อย่างไร)      
1.      
2.      
3.