สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

ข้อมูลทั่วไปของสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

1.สภาพทางกายภาพของชุมชน (ตำบล/แขวง)

ชื่อสถานศึกษา  :สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์

ที่อยู่  :บ้านยือแรตีงี  499/12  หมู่ที่  1   ตำบล รือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  96150

ประวัติความเป็นมาของสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์

ที่ตั้งอยู่ที่  499/12  หมู่ที่ 1  ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ ซามารอตี ฟัรอีล ฮูซัยนียะห์ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2555 ด้วยเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์บือราเฮง  สือแม หรือบาบอแว และอาจารย์อับดุลมุตตอเลป  สาอุ หรือบาบอเลป เนื่องจากได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน โยเฉพาะทางด้านการศึกษาและเทคโนโลยีซึ่งทำให้เกิดความเสื่อมเสียด้นคุณธรรม จริยธรรมอันดีงามของอิสลามเป็นอย่างมาก และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนและนักเรียนที่อยากศึกษาหาความรู้ทางด้านศาสนา แต่ประสบปัญหาทางด้านการเงินในการเลือกสถานที่ศึกษา ด้วยเจตนารมณ์ จึงได้ก่อตั้งสถาบันปอเนาะมัดรอซะห์ ซามารอตี ฟัรอีลฮูซัยนียะห์ ที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำหลักการคำสอน มาพัฒนาตนและผู้อื่นให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต อย่างมีความสุข โดยมีเป้าหมายของเอง คือพัฒนาตนให้เป็นคนดี และปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์

ลักษณะพื้นที่ตั้ง

ลักษณะพื้นที่จะเป็นพื้นที่ราบ  มีเนื้อที่ 7 ไร่  66  ตารางวา และเนื้อที่สำหรับการเกษตร  จำนวน 2 ไร่

มีอาคารละหมาดพร้อมเรียนกีตาบ 1 หลัง  และที่พักนักเรียน  (ปอเนาะ)

1.การปกครอง

สถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์แบ่งการปฏิบัติงาน ดังนี้คือ

1.นายอับดุลมุตตอเลป  สาอุ  เป็นโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์จัดการ สอนด้านศาสนา

  1. นายอัสนาวี สาอุ เป็นผู้ช่วยโต๊ะครูประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์จัดการ สอนด้านศาสนา
  2. นางสาวสุเฮร เจะโซ๊ะ ครูอาสาฯ ประจำสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอีลฮูซัยนียะห์

จัดการศึกษาสายสามัญ

2. พิกัดตำแหน่งสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

ละติจูด  6.398760

ลองติจูด 101.514141

3. ข้อมูลบุคลากรในสถาบันศึกษาปอเนาะ

ประวัติโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                 นายอับดุลมุตตอเลป    สาอุ

ตำแหน่ง                โต๊ะครู

อายุ                         33

เลขบัตรประชาชน   1941100003185

วัน/เดือน/ปีเกิด    วันที่  1  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.2527

ศาสนา   อิสลาม

อาชีพ     สอนหนังสือ

สถานภาพ             สมรส

ที่อยู่        499/12  หมู่ที่  1  ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

สิ่งที่ภาคภูมิใจ      เปิดปอเนาะและสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

การศึกษา (ศาสนา)

ระดับ จากสถาบัน/โรงเรียน ปี พ.ศ.
อิบตีดาอียะห์ อัรเราะมานียะห์อัลอิสลามียะห์
มูตาวาซีเตาะห์ เทียบโอน สช.อำเภอรือเสาะ
ซานาวียะห์ เทียบโอน สช.อำเภอรือเสาะ
ปริญญาตรี ประเทศซีเรีย

การศึกษา (สามัญ)

ระดับ จากสถาบัน/โรงเรียน ปี พ.ศ.
ประถมศึกษา ร.ร.บ้านโลทู
มัธยมศึกษา กศน.อำเภอกะพ้อ
ปริญญาตรี ประเทศซีเรีย

ประวัติผู้ช่วยโตะครูสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล                                นายอัสนาวี  สาอุ

ตำแหน่ง                ผู้ช่วยโต๊ะครู

อายุ                         29

เลขบัตรประชาชน  2941100007952

วัน/เดือน/ปีเกิด    วันที่  25  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2531

ศาสนา   อิสลาม

อาชีพ     สอนหนังสือ

สถานภาพ             โสด

ที่อยู่        83/4  หมู่ที่  6  ตำบลปล่องหอย  อำเภอกะพ้อ  จังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ภาคภูมิใจ      สอนเยาวชนให้เป็นคนดี อยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

การศึกษา (ศาสนา)

ระดับ จากสถาบัน/โรงเรียน ปี พ.ศ.
อิบตีดาอียะห์ อัรเราะมานียะห์อัลอิสลามียะห์
มูตาวาซีเตาะห์ เทียบโอน สช.อำเภอรือเสาะ
ซานาวียะห์ เทียบโอน สช.อำเภอรือเสาะ
ปริญญาตรี

 

การศึกษา (สามัญ)

ระดับ จากสถาบัน/โรงเรียน ปี พ.ศ.
ประถมศึกษา ร.ร.บ้านโลทู
มัธยมศึกษา กศน.อำเภอกะพ้อ
ปริญญาตรี มนร. (กำลังศึกษา)

4.ชื่อและเบอร์ติดต่อของครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ

4.1 ชื่อ-สกุล นางสาวสุเฮร  เจะโซ๊ะ   ตำแหน่งครูอาสาสมัครสถาบันศึกษาปอเนาะ

เบอร์ติดต่อ  086-2906450

       ข้อมูลสาธารณูปโภค

ที่ สาธารณูปโภค มี ไม่มี หมายเหตุ
1 ไฟฟ้า /
2 น้ำประปา /
3 โทรศัพท์ /
4 คอมพิวเตอร์ /
5 อินเตอร์เน็ต /
6 โทรทัศน์ /

คณะกรรมการสถาบันศึกษาปอเนาะมัดรอซะห์ซามารอตีฟัรอิลฮูซัยนียะห์

ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อับดุลมุตตอเลป สาอุ ประธานกรรมการ
2 บือราเฮง สือแม กรรมการ
3 ซาการียา กามะ กรรมการ
4 สมาแอ ดาโอ๊ะ กรรมการ
5 มะยาโก๊ะ นุอยาล กรรมการ
6 กอเดร์ โต๊ะเกะ กรรมการ
7 ยูโซะ จะปะกียา กรรมการ
8 เจ็ะฮามิ อีแต กรรมการ
9 นาซีฟะห์ สือแม กรรมการ
10 อัสนาวี สาอุ กรรมการและเลขานุการ
  1. ลิงค์ เว็ปไซต์ หรือ Fanpage สถาบันศึกษาปอเนาะ