ประวัติ กศน.ตำบล

ประวัติ กศน.ตำบลรือเสาะออก

กศน.ตำบล

กศน.ตำบล เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ตั้งอยู่ในระดับตำบล/แขวง  จึงเป็นหน่วยจัดกิจกรรมที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่สุดที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรม กศน.ตั้งแต่การร่วมคิดร่วมทำ  ร่วมแก้ปัญหาบูรณาการ กระบวนการเรียนรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน  ตลอดจนร่วมกิจกรรม ร่วมประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

ประวัติ กศน.ตำบล

เดิมที่ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลรือเสาะออก   ตั้งอยู่ที่โรงเรียนตาดีกาบ้านบือแนราโมง  ม.๒  บ้านยือแนรางโมง ตำบลรือเสาะออก   อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนราธิวาส   ซึ่งเป็นอาคารที่ติดกับตาดีกา  มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์  มีแต่หลังคามากั้น

ต่อมา ปีพ.ศ. ๒๕๔๓  ได้มีการปรึกษาคณะกรรมการ   ผู้นำท้องถิ่นและนักศึกษาเรื่องการปรับปรุงและต่อเติมอาคารเพื่อให้มีความสมบูรณ์   ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้  ใช้เป็นสถานที่พบกลุ่ม

ต่อมา ปีพ.ศ.๒๕๔๘  ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่ใหม่  จากโรงเรียนตาดีกาบ้านบือแนราโมง มาอยู่ที่อาคารเอกประสงค์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเก่า  ซึ่งอาคารดังกล่าวอยู่ในความดูแลของสำนักงานพัฒนาการอำเภอรือเสาะ  เป็นศูนย์การเรียนชุมชนตำบลรือเสาะออก   อำเภอรือเสาะ   จังหวัดนารธิวาส

ต่อมา ปีพ.ศ.๒๕๕๔ ได้มีการปรับปรุงและย้ายสถานที่ใหม่  อาคารเอกประสงค์ของกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีเก่า มาอยู่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส

ข้อมูลทั่วไป ตำบลรือเสาะออก

๑.  สภาพทั่วไป

      ๑.๑  ตำบลรือเสาะออก  เป็น ๑ ใน ๙ ตำบลของอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส มีเนื้อที่  ประมาณ ๓๖.๒๐ ตารางกิโลเมตร  มีพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ  ๑๕,๔๑๔ ไร่

      ๑.๒  อาณาเขตติดต่อ 

                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับตำบลสามัคคี  ตำบลสาวอ

ทิศใต้                      ติดต่อกับตำบลรือเสาะ  ตำบลลาโละ

ทิศตะวันออก          ติดต่อกับตำบลลาโละ

ทิศตะวันตก            ติดต่อกับตำบลรือเสาะ

      ๑.๓ ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ที่ราบลุ่มบางส่วน  และมีภูเขาบางส่วน

      ๑.๔ ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี ๒ ฤดู  คือ

  • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  เดือน มีนาคม  –  เดือนมิถุนายน
  • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม – เดือนกุมภาพันธ์

     ๑๕ การปกครอง

  • แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๕๔๗

ออกเป็น ๕ หมู่บ้าน

หมู่ที่ ๑ บ้านบลูกา

หมู่ที่ ๒ บ้านปลายนา  บ้านปูโปะ

หมู่ที่ ๓ บ้านบ้านลาเมาะนอก เป็นหมู่บ้าน  อพปร. ( ๒๘  กันยายน ๒๕๓๒ )

หมู่ที่ ๔ บ้านกาโดะ  เป็นหมู่บ้าน  อพปร. ( ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ )

หมู่ที่ ๕ บ้านลาเมาะใน เป็นหมู่บ้าน  อพปร. ( ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ )

  • มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒  แห่ง  คือ
  • เทศบาลตำบลรือเสาะ
  • องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

ประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น  ๘,๙๒๓  คน  แยกเป็นชาย  ๔,๕๔๘  คน  หญิง  ๔,๓๗๕  คน

ในเขตเทศบาลจำนวน ๔,๑๔๗  คน  แยกเป็นชาย  ๒,๑๕๔  คน  หญิง  ๑,๙๙๓  คน

ในเขต อบต.จำนวน  ๔,๗๗๖  คน  แยกเป็นชาย  ๒,๓๙๔  คน  หญิง  ๒,๓๘๒   คน  ๘๘๔  ครัวเรือน

ประชากรแยกเป็นรายหมู่บ้านได้  ดังนี้ 

เขต อบต.

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย ( คน ) หญิง ( คน ) รวม ( คน ) ครัวเรือน

บ้านบลูกา

บ้านปลายนา

บ้านลาเมาะนอก

บ้านกาโดะ

บ้านลาเมาะใน

๓๔๗

๓๙๐

๕๕๙

๖๓๕

๔๖๓

๓๖๑

๓๘๒

๕๗๐

๕๙๖

๔๗๓

๗๐๘

๗๗๒

๑,๑๒๙

๑,๒๓๑

๙๖๓

๑๒๓

๑๔๗

๒๑๕

๒๓๙

๑๖๔

เขตเทศบาล

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ชาย ( คน ) หญิง ( คน ) รวม ( คน ) ครัวเรือน

ตลาดรือเสาะ

บ้านปลายนา

๑,๖๖๓

๗๑๐

๑,๖๒๒

๗๐๐

๓,๒๘๕

๑,๔๑๐

๑,๒๘๗

๕๔๗