ประวัติปราชญ์ชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลรือเสาะออก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส

 

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสหาก           นามสกุล ซอหะซัน

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย เลขประจำตัวประชาชน 3240300046556

วัน เดือน ปี ที่เกิด – / – / 2483  อายุ 76 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 33/1 ม.6 ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี่ยว จังหวัด ฉะเชิงเทรา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 250 บ้าน บลูกา หมู่ที่ 1 ตำบล รือเสาะ

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน –  โทรศัพท์มือถือ 098-0329492

 สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 250 บ้าน บลูกา หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  098-0329492

พิกัดที่ตั้ง 6.395588,101.518507

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกร (ปลูกมะนาว ขยายพันธุ์มะนาว)

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายมาน  ซอหะซัน     ชื่อมารดา นางมุ  ซอหะซัน

อาชีพบิดา –                      อาชีพมารดา –

เป็นบุตรคนที่  2                 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน

ภรรยา ชื่อ นางซารีพ๊ะ           ( นามสกุลเดิม) ดีบุก

   มีบุตรชาย – คน บุตรหญิง – คน    รวมทั้งหมด – คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

 • ชื่อ-นามสกุล – อาชีพ   –
 • ชื่อ-นามสกุล – อาชีพ   –
 • ชื่อ-นามสกุล – อาชีพ   –

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. เกษตรกรรม   นายสหาก ซอหะซัน มีใจรักในการทำงานเกี่ยวกับเกษตร ได้ศึกษาเกี่ยวกับการปลูกพืชมะนาวในพื้นที่ต่างๆ  โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ เรื่องการปลูกมะนาวหน้าบ้าน 3 ต้น  รายได้เฉลี่ยต้นละ 100 บาท ต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

                   1.เรื่อง  งานด้านการเกษตร

นายสหาก  ซอหะซัน ประกอบอาชีพ เกษตรกร  และเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่อง การปลูกพืชผัก ปลูกมะนาว การขยายพันธุ์มะนาว มีความเชี่ยวชาญในการขยายพันธุ์มะนาว มีพันธุ์ต่างๆ หลากหลาย และมีผู้สนใจและสั้งซื้อ เป็นจำนวนมาก ผลิตไม่ทัน ทำให้ นายสหาก ซอหะซัน มีรายได้สำหรับตนเองและครอบครัว

      ๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             นายสหาก ซอหะซัน ได้เป็นวิทยากรบรรยาย อบรมให้ความรู้ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และให้กับหน่วยงานต่างๆในอำเภอรือเสาะ

๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                 

– การปลูกมะนาวบังคับผล          – การปลูกมะนาวแบบธรรมชาติ

– การตอนกิ่ง                        – การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

– การเผาถ่าน                        – การผลิตน้ำส้มควันไม้

– เรื่องน้ำกับสภาพอากาศ           – โรคแมลงต่างๆ ของพืช

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 • กศน.อำเภอรือเสาะ
 • ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 • พัฒนาชุมชน
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 • เทศบาลตำบลรือเสาะ
 • สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ

             (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 • การบรรยายอธิบาย
 • การอบรมให้ความรู้
 • การสาธิตการการตอนกิ่ง
 • การศึกษาดูงาน

             จำนวน  28  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  10-20 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 • กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน
 • กลุ่มนักศึกษา กศน/นักศึกษาในสถาบันศึกษาปอเนาะ
 • กลุ่มสตรีในอำเภอรือเสาะ
 • กลุ่มเยาวชนที่สนใจ

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1. ช่างยนต์
 2. ช่างไม้

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบลูกา

๔.๑.๒  เรื่อง คนดีศรีนรา

   ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

          -ด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความชำนาญงานจะแตกต่างจากผู้อื่น โดยการปลูกมะนาวเป็นอาชีพ และ ในการถ่ายทอดอย่างรู้จริง  โดยได้แหล่งเรียนรู้ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบลูกา หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นายรอยาลี  มูซอ อายุ  56 ปี

ตำแหน่ง   ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

สถานที่ทำงาน ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 098-4524320

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

        ละติจูด/ลองจิจูด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบลูกา

          6.395588,101.518507

£ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

1.การปลูกมะนาวในปล้องบ่อ ใช้ต้นทุนเยอะ

2.ต้องดูแลเรื่องน้ำ

3.มีศัตรูพืช และโรคใบด่าง

 

 

 

1.สามารถควบคุมผลผลิตได้

2.ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า

3.มีการกำจัดศัตรูพืช และรักษาโรคใบด่าง

ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 1. มียอดการสั่งพันธุ์มะนาวเป็นจำนวนมาก
 2. มีการผลิตไม่ทัน ต่อความต้องการของตลาด เฉลี่ย 200 ต้น ต่อเดือน

 ข้อเสนอแนะ

การปลูกมะนาวบนพื้นดิ้นไม่ต้องใช้น้ำเยอะ แต่ถ้าปลูกในปล้องบ่อ ต้องใช้น้ำเยอะพอสมควร การเจริญเติบโตมะนาวในปล้องบ่อเติบโตได้เร็วมากกว่าบนพื้นดิน  และออกผลเร็วอีกด้วย แต่มีข้อเสียคือต้องดูแลเรื่องน้ำให้เพียงพอ ถ้าไม่มีเวลาให้ปลูกบนพื้นดินดีกว่า

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

๑ ประวัติส่วนตัว1.ประวัติ

ชื่อ นายสุดิง             นามสกุล อาแว

เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน 3960600401100

วัน เดือน ปี ที่เกิด 7 / ส.ค. / 2510  อายุ 49 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 517 บ้านบลูกา หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก เภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 517  บ้าน บลูกา หมู่ที่ 1 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96150

โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือ 0807121669

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่ 517 บ้าน บลูกา หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  08-0712-1669

พิกัดที่ตั้ง 6.388582,101.523705

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกร (ปลูกพืชผัก ขายพันธุ์พืช)

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายอารง  อาแว        ชื่อมารดา  นางวาหมะ  อาแว

อาชีพบิดา  –                     อาชีพมารดา  –

เป็นบุตรคนที่    2                ในจำนวนพี่น้อง  3  คน

ภรรยา ชื่อ –                      ( นามสกุลเดิม)  –

   มีบุตรชาย   –   คน บุตรหญิง   –  คน    รวมทั้งหมด   –  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล    –        อาชีพ   –

(2)ชื่อ-นามสกุล   –         อาชีพ   –

(3)ชื่อ-นามสกุล   –         อาชีพ   –

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. เกษตรกรรม   ปลูกพืชผัก  ขยายพันธุ์ไม้

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 • เรื่อง งานด้านการเกษตร

ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากช่วงเวลาสมัยยังเด็ก เนื่องจากทางบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการใช้ปุ๋ยที่ผลิตมาจากธรรมชาติ โดยการนำเอามูลสัตว์ที่ได้จากการเลี้ยงนำมาทำเป็นปุ๋ย และได้เปรียบเทียบผลของการใช้ปุ๋ยมูลสัตว์และปุ๋ยเคมีพบว่าปุ๋ยเคมีให้ผลเสียต่อดินมากกว่าปุ๋ยมูลสัตว์  นอกจากจะทำให้ผลผลิตทางการเกษตรดีกว่าปุ๋ยเคมี ทั้งยังช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ใช้เป็นต้นทุนในการผลิตพืชผลทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี

                    ๒. เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             ช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกรในการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้โดยการปลูกพืชผักที่ปลูกแล้วสามารถนำไปขาย และยังเป็นวิทยากรแก่ผู้ที่สนใจ ให้เข้ามาศึกษาดูงาน

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                         

1.การขยายพันธุ์ไม้

2.เรื่องน้ำกับสภาพอากาศ

3.การปลูกพริกไทย มะนาว กระชายดำ ทุเรียน สะเดาดอก

            ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

                   1.เกษตรอำเภอ

2.เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ

             (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

                   1.การบรรยาย การอธิบาย

2.การสาธิต

3.การฝึกปฏิบัติจริง

             จำนวน  13  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  20 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนลองกอง   กลุ่มเยาวชนสนใจ
 2. ประชาชนในและนอกตำบล 4.  นักเรียน นักศึกษา

    ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1. ขยายพันธุ์ไม้
 2. ปลูกผัก

๔. ผลงานที่ปรากฏ

๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง การรวมกลุ่มปลูกผัก

๔.๑.๒  เรื่อง การขยายพันธุ์ไม้

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

 1. การบังคับมะม่วงออกนอกฤดูกาล

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นางสาวอามีนา  บือซา  อายุ  33  ปี

ตำแหน่ง   บัณฑิตอาสาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1

สถานที่ทำงาน พื้นที่ตำบลรือเสาะออก  หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 09-8452-4320

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

      ละติจูด/ลองจิจูด 6.388582,101.523705

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

1.เรื่องน้ำ

 

 

1.บริหารจัดการเรื่องน้ำ จัดเก็บน้ำเพื่อให้มีใช้ในการเกษตร

 

ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 1. มีการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ
 2. มีการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตจากหน่วยงานเกษตร

 ข้อเสนอแนะ

 • อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เพิ่มเติมในการปลูกพืชผัก ให้กับประชาชนในพื้นที่

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน ศาสนา

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายยูโซ๊ะ            นามสกุล กือนิ

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย  เลขประจำตัวประชาชน  3941100053669

วัน เดือน ปี ที่เกิด 27 / พ.ค. / 2509   อายุ 50 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 514 บ้านบลูกา หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก เภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 514 บ้าน บลูกา หมู่ที่   1  ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน  –  โทรศัพท์มือถือ  0872930320

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  514 บ้าน บลูกา หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  0872930320

พิกัดที่ตั้ง 6.389509,101.522942

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายบือราเฮง  กือนิ               ชื่อมารดา  นางสีตีอามีเนาะ  กือนิ

อาชีพบิดา ทำสวน                         อาชีพมารดา ทำสวน

เป็นบุตรคนที่   1                          ในจำนวนพี่น้อง  4  คน

ภรรยา ชื่อ นางสารีปะ                    ( นามสกุลเดิม) อูมา

   มีบุตรชาย  –  คน บุตรหญิง  4  คน    รวมทั้งหมด  4 คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล  นางสาวซูฮานา  กือนิ       อาชีพ  กำลังศึกษา

(2)ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอาแอเสาะ  กือนิ   อาชีพ  กำลังศึกษา

(3)ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอาซียะ  กือนิ       อาชีพ  กำลังศึกษา

(4)ชื่อ-นามสกุล  นางสาวอัสมะ  กือนิ        อาชีพ  กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.เรื่อง ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

นายยูโซ๊ะ  กือนิ มีใจรักในศาสนาที่ตัวเองนับถือ ปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของศาสนาทำความดี ละเว้นความชั่ว สามารถไปประยุกต์และการปรับใช้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อ และประเพณีที่มีคุณค่าให้เหมาะสมบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม 

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1. เรื่อง  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 2. ความรู้ในด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชาชน เยาวชน

ผู้สูงอายุ                            

 1.   งานด้านการช่วยเหลือสังคม

             เป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาทั่วไป

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. การบรรยายหลักธรรมศาสนา ประเพณี

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 1. โรงเรียนตาดีกา
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

            (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 1.             การบรรยายธรรม
 2. การอบรมให้ความรู้

             จำนวน  18  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  60 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเยาวชนเสี่ยง
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทั่วไปในและนอกตำบล
 4. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1.   วิทยากรบรรยายธรรม

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง บรรยายธรรมให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

                   1.การฝึกอบรม หลักสูตร เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด ได้พยายามพัฒนาแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญในการดำเนินงานป้องกันปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนและปัญหายาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

 ๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

 ๕.๑ ชื่อ – สกุล   นางสาวอัสมะ  กือนิ  อายุ  16   ปี

ตำแหน่ง   บุตรสาว

สถานที่ทำงาน    514  หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 098-4524320

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

     ละติจูด/ลองจิจูด 6.389509,101.522942

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
1.ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง(ยาเสพติด)

 

 

 

1.เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดได้

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 1. เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีลักษณะพฤติกรรม ทัศนคติ ค่านิยม โอกาสและเงื่อนไขปัจจัยในการใช้ชีวิตมีแนวโน้มที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
 2. เยาวชนสามารนำไปปรับใช้ให้เข้ากับสถานการณ์สภาพปัญหา บริบทแวดล้อม ศักยภาพ ปัจจัยเกื้อหนุน/ปัจจัยต้านของแต่ละพื้นที่ต่อไป

 ข้อเสนอแนะ

          อยากให้ผู้ปกครองเอาใจใส่ลูกหลานให้มาก  มีการอบรม รณรงค์และบรรยายอธิบาย

ให้คำแนะนำถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด และส่งอบายมุขทุกประเภท

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน การแพทย์แผนไทย (หมอตำแย)

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวใยนะ                 นามสกุล ฮามะ

เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3940700184003

วัน เดือน ปี ที่เกิด 19 / ธ.ค. / 2506  อายุ 53 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 122/4 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 122/4 บ้าน ปูโปะ  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  122/4  บ้าน ปูโปะ  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ –

พิกัดที่ตั้ง 6.414109,101.515064

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายยูโซ๊ะ  ฮามะ                  ชื่อมารดา นางกลือซง  ฮามะ

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 2                           ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

ภรรยา ชื่อ   นายยากี   ( นามสกุลเดิม)  แต

   มีบุตรชาย    2   คน บุตรหญิง  2  คน    รวมทั้งหมด   4  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

 • ชื่อ-นามสกุล นางสาวดารุณี แต          อาชีพ ทำสวน
 • ชื่อ-นามสกุล นายไฟซาน แต             อาชีพ ทำสวน
 • ชื่อ-นามสกุล นายมือราน แต            อาชีพ ทำสวน
 • ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงนูรูฮูดา แต        อาชีพ กำลังศึกษา

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

 • การแพทย์แผนไทย

หมอตำแย

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1. เรื่อง การแพทย์แผนไทย

การทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์

 1. เรื่อง งานด้านการช่วยเหลือสังคม

     ช่วยเหลือปฐมพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ เบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล   

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

                   1.การทำคลอด

2.การตัดสายสะดือ

3.การอาบน้ำทารก

4.การอยู่ไฟ

5.การนวดคุณแม่หลังคลอด

                    ให้กับหน่วยงาน/องค์กร   

1.โรงพยาบาลรือเสาะ

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3.อสม.ในพื้นที่และนอกพื้นที่

4.องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก   

          (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

                   1.การบรรยาย อธิบายให้ความรู้

2.การสาธิต

3.การนวดแผนไทย

             จำนวน  14  ครั้ง / ปี   

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  20-30  คน / กลุ่ม

             ได้แก่

1.กลุ่มหญิงตั้งครรค์

2.กลุ่ม อสม.

3.กลุ่มประชาชนทั่วไป

4.กลุ่มผู้สูงอายุ (การนวด)

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

                   1.การนวดคุณแม่หลังคลอด

2.ด้านนวดแผนไทย

3.การตัดสายสะดือเด็กทารก

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่ 

๔.๑.๑  เรื่อง การทำคลอด

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

การทำคลอดให้กับหญิงตังครรภ์  สามารถทำคลอดได้โดยปลอดภัยทุกอย่าง ถ้าคลอดยาก หรือรกติดต้องแก้ปัญหาก็ต้องใช้วิธีทางคาถา ทางน้ำมัน เป่าน้ำมนต์ ฯล

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นายอับดุลรอแม  หะยีวามะ  อายุ   54  ปี

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผูใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2

สถานที่ทำงาน 122/8  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

     ละติจูด/ลองจิจูด 6.414109,101.515064

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
1.หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดยาก ต้องทนเจ็บท้องคลอดเกิน 1-2 วัน

 

 

1.หญิงตั้งครรภ์คลอดอย่างปลอดภัย โดยได้รับการทำคลอดกับหมอที่โรงพยาบาลและหมอตำแยร่วมอยู่ด้วย

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.คุณแม่หลังคลอดได้รับการรักษาด้วยสมุนไพร

2.คุณแม่หลังคลอดได้รับการนวดตัว เพื่อให้น้ำนมออกมาเลี้ยงทารก

 ข้อเสนอแนะ

หญิงตั้งครรภ์มุสลิมส่วนใหญ่ควรจะพบหมอตำแยก่อนที่จะไปคลอดโรงพยาบาล โดยหมอตำแยทำการลูบท้อง และอ่านคาถาให้คลอดง่าย

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอับดุลรอแม              นามสกุล หะยีวามะ

เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600345609

วัน เดือน ปี ที่เกิด 27 / พ.ย. / 2505  อายุ 54 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 122/8 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 122/8 บ้าน ปูโปะ  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 08-7291-6262

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  122/8  บ้าน ปูโปะ  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

พิกัดที่ตั้ง 6.413863,101.519513

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกร

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายหะยีกอเดร์ หะยีวาแม       ชื่อมารดา นางตีเมาะ  หะยีวาแม

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 1                           ในจำนวนพี่น้อง 3 คน

ภรรยา ชื่อ   นางยากียะ                   ( นามสกุลเดิม)  หะยีวามะ

   มีบุตรชาย    2   คน บุตรหญิง  –  คน    รวมทั้งหมด   2  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

1.ชื่อ-นามสกุล นายซุรปัน  หะยีวามะ        อาชีพ ค้าขาย

2.ชื่อ-นามสกุล นายซุรกิฟลี หะยีวามะ        อาชีพ กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.เกษตรกรรม

ในวัยเด็ก เนื่องจากคุณแม่ประกอบอาชีพเกรษตกร จึงได้รับการสั่งสมความรู้จากคุณแม่ในด้านการเกษตร ทั้งการปลูกนา การปลูกพืชไร่ พืชสวน ตลอดจนได้รับการถ่ายทอดความรู้จากแม่ ทางด้านการเกษตร

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

1.เรื่อง  งานด้านการเกษตร

เกษตรผสมผสาน

2.เรื่อง งานด้านการช่วยเหลือสังคม

     อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

        ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง              

                   1.การทำเกษตรผสมผสาน

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร   

1.องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

2.เกษตรอำเภอ

(รูปแบบ) ด้วยวิธี     

                   1.การบรรยาย อธิบายให้ความรู้

2.การสาธิต

             จำนวน  12  ครั้ง / ปี    

ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  15-20  คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเกษตรกร
 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. กลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

                   1.การทำเกษตรผสมผสาน

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

 ๔.๑.๑  เรื่อง การทำเกษตรผสมผสาน

4.1.2  เรื่อง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

การทำเกษตรผสมผสานในหมู่บ้าน เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นางสาวรุสมารียา  เปาะแซยือไร   อายุ    33  ปี

ตำแหน่ง   บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 2ตำบลรือเสาะออก

สถานที่ทำงาน 132/2  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

ละติจูด/ลองจิจูด 6.413863,101.519513

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน 

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

-เรื่องน้ำ

-ศัตรูพืช

 

 

-มีน้ำที่เพียงพอ(โดยการขุดบ่อน้ำ และกักเก็บน้ำฝนในช่วงที่ฝนตก)

-ใช้น้ำหมัดชีวภาพไล่ศัตรูพืช

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.ผลผลิตออกดอก  ออกผลได้ตามที่ตลาดต้องการ

2.สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล

 ข้อเสนอแนะ

สำหรับใครที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ ผมขอบอกว่า ความจนไม่ใช่อุปสรรคในการดำรงชีพ ถ้าเรามีความดีอยู่ในตัว เช่น ขยัน-ประหยัด-สื่อสัตย์-มีวินัย และมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น เพียงเท่านี้ชีวิตก็ไม่ตกอับ เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตของตนเองได้ และโอกาสดีๆ ก็จะตามมาเอง สัจธรรมที่เป็นจริง คือ คนที่เป็นฝ่ายให้ จะได้รับสิ่งดีๆกลับมาเสมอ ตัวอย่างที่ดีจากพ่อหลวง คือ การที่คนๆหนึ่งเกิดมาแล้วทำความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจสามารถทำให้ผู้อื่นมีความสุข และพ้นทุกข์ได้

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน ปรัชญา ศาสนา  และประเพณี

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสามะ                     นามสกุล ลอแม

เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600188104

วัน เดือน ปี ที่เกิด 10 / พ.ค. / 2505  อายุ 54 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 132/3 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 132/3 บ้าน เปาะรามะ  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 08-9656-8594

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  132/3  บ้าน เปาะรามะ   หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-9656-8594

พิกัดที่ตั้ง 6.408563,101.528600

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายลอแม                         ชื่อมารดา นางแมะเนาะ

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 2                           ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

ภรรยา ชื่อ   นางอาแอเสาะ               ( นามสกุลเดิม)  ตีบุก

   มีบุตรชาย    1   คน บุตรหญิง  1  คน    รวมทั้งหมด   2  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

1.ชื่อ-นามสกุล นายอิสมาแอ ลอแม           อาชีพ ลูกจ้างบริษัทเอกชน

2.ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัสวานีย์  ลอแม      อาชีพ กำลังศึกษา

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ศาสนาทุกศาสนาสอนให้ทุกคนทำแต่ความดี ละเว้นความชั่ว และในเรื่องยาเสพติด ภัยคุกคามสำคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกมา เป็นเวลาช้านาน อาจกล่าวได้ว่า ปัญหายาเสพติด จัดเป็นปัญหาที่ทุกประเทศ กำหนดให้เป็นวาระ เร่งด่วนที่ต้องมีการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะต้องสูญเสียทรัพยากรในด้านต่างๆเป็น จำนวนมากในการแก้ไขปัญหาแล้ว ยาเสพติดยังเป็นต้นตอที่จะนำไปสู่ปัญหาสังคมอื่นๆอีกเป็น จำนวนมาก ทั้งปัญหาอาชญากรรม ปัญหาวัยรุ่น ปัญหาโสเภณี ซ่องโจร และการพนัน ส่งผล กระทบต่อความมั่นคงทั้งในด้านเศรษฐกิจ และ สังคม ฉนันศาสนาจึงเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาดังกล่าวได้อีกด้วย

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1.        เรื่อง  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 2. ความรู้ในด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
 3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชาชน เยาวชน ผู้สูงอายุ                                     
 4.        งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             เป็นวิทยากรบรรยายธรรมให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป เรื่องยาเสพติด การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน

       ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. การบรรยายหลักธรรมศาสนา ประเพณี
 2. การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 1. โรงเรียนตาดีกา
 2. องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก
 3. ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
 4. ประชาชนทั่วไป

             (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 1.   การบรรยายธรรม อธิบาย
 2. การอบรมให้ความรู้

             จำนวน  18  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  50-60 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

1.กลุ่มเยาวชนเสี่ยง

2.กลุ่มผู้สูงอายุ

3.ประชาชนทั่วไปในและนอกตำบล

4.กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1.   วิทยากรบรรยายธรรม

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง บรรยายธรรมให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

                   1.การบรรยายธรรม เรื่องการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน เพื่อห่างไกลสิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งปวง

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นายสะรี  เปาะแซยือไร   อายุ    52  ปี

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

สถานที่ทำงาน 132/2  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.408536,101.528600

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
ปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยง(ยาเสพติด)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-เยาวชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ สามารถหลีกเลี่ยงปัญหายาเสพติดได้

-หลักคำสอนของศาสนามีส่วนสำคัญในด้านจิตใจ ทำให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงมีจิตใจสงบ เป็นที่พึ่ง และที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนในชุมชน ทุกชุมชนมีสถาบันทางศาสนาเป็นแหล่งที่พึ่งตั้งแต่เกิดจนถึงตาย สถาบันศาสนาจึงมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยอาจจะทำหน้าที่ในการปรับสภาพจิตให้ให้แก่ผู้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู หรือการใช้หลักคำสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน

 

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.เยาวชน และประชาชนทั่วได้รับความรู้ความเข้าใจ ในการดำรงชีวิตให้ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุขทั้งปวง

2.สร้างความรัก ความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว
3.รู้และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง

4.ดูแลสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
5.ให้กำลังใจและหาทางแก้ไข หากพบว่าสมาชิกในครอบครัวติดยาเสพติด

 ข้อเสนอแนะ

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ ดังนั้นการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดจึงมิใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือองค์การใดองค์กรหนึ่ง แต่หากเป็นหน้าที่ของทุกคนในชาติที่จะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การขจัดยาเสพติดให้หมดไปจากแผ่นดินไทยก่อนที่ชาติไทยจะตกเป็นทาสของ “ยาเสพติด”

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน การแพทย์แผนไทย

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางอาแอเสาะ                         นามสกุล ตีบุก

เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600186986

วัน เดือน ปี ที่เกิด 13 / ต.ค. / 2504  อายุ 55 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 132/3 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 132/3 บ้าน เปาะรามะ  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 09-7225-3959

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  132/3  บ้าน เปาะรามะ   หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 09-7225-3959

พิกัดที่ตั้ง 6.408678,101.527692

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายการียา                         ชื่อมารดา นางแมะ

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 3                           ในจำนวนพี่น้อง 3 คน

ภรรยา ชื่อ   นายสามะ                    ( นามสกุลเดิม)  ลอแม

   มีบุตรชาย    1   คน บุตรหญิง  1  คน    รวมทั้งหมด   2  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

1.ชื่อ-นามสกุล นายอิสมาแอ ลอแม           อาชีพ ลูกจ้างบริษัทเอกชน

2.ชื่อ-นามสกุล นางสาวอัสวานีย์  ลอแม      อาชีพ กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.การแพทย์แผนไทย

การแพทย์แผนไทยล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากการสะสมประสบการณ์ในการต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยมองว่าจิตใจและอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายมนุษย์มีการทำงานที่สัมพันธ์และเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงจักรวาล การแก้ปัญหาจึงใช้วิธีแบบองค์รวม ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องของการแพทย์อย่างเดียวล้วน ๆ แต่เป็นเรื่องของปรัชญาความคิดที่ครอบคลุมไปถึงการดำเนินชีวิตตามแบบวิถีชีวิตคนไทย

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1.        เรื่อง  การแพทย์แผนไทย

1.เป็นการส่งเสริมการพึ่งตนเองของประชาชน สนับสนุนการใช้สมุนไพรไทย ในการบำบัดโรค

2.ประชาชนจำนวนมากยังคงพึ่งพาการรักษาจากหมอพื้นบ้าน และหมอแผนไทยในยามเจ็บป่วย ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองของชุมชนในระดับท้องถิ่น และการแพทย์แผนไทยยังสอดคล้องกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อของคนไทย ดังนั้นการที่วิชาชีพแพทย์แผนไทยยังคงปรากฏในชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศ ถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย หรือการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย

                    งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             ช่วยเหลือประชาชนรักษาอาการโคภูมแพ้เบื้องต้น

                      ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. การรักษาโรคภูมิแพ้ด้วยสมุนไพร

   ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. ผู้สูงอายุ
 3. นักเรียน นักศึกษา

   (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 1. การรักษาอาการของโรค

             จำนวน  25  ครั้ง / ปี   

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  5-10 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ
 3. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1.   รักษาอาการภูมิแพ้

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง รักษาอาการโรคภูมิแพ้

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

                   1.มีความรู้ ความสามารถในการรักษาอาการโรคภูมิแพ้

 ๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นางสาวรุสมารียา  เปาะแซยือไร   อายุ    33  ปี

ตำแหน่ง   บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

สถานที่ทำงาน 132/2  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.408678,101.527692

£ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

1.ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้หลายวัน อาการเรื้อรัง

 

 

 

1.ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้มีอาการดีขึ้น จนอาการดังกล่าวหายได้ภายใน 4-5 วัน

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาอาการจะดีขึ้น จนอาการดังกล่าวหายหายได้ภายใน 4-5 วัน

 ข้อเสนอแนะ

ควรจัดให้มีการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละตำบล แล้วรวบรวมรายงานประวัติของปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดพิมพ์เป็นหนังสือ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับลูกๆหลานๆ และหน่วยงานอื่นๆ

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน การแพทย์แผนไทย

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายสะรี                                นามสกุล เปาะแซยือไร

เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600346656

วัน เดือน ปี ที่เกิด  6 / ส.ค. / 2507  อายุ 52 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 132 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 132 บ้าน เปาะรามะ  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  132  บ้าน เปาะรามะ   หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์

พิกัดที่ตั้ง 6.408536,101.528600

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายสะมะแอ                      ชื่อมารดา นางตีเยาะ

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 6                           ในจำนวนพี่น้อง 6 คน

ภรรยา ชื่อ   นางพาอีซะ                  ( นามสกุลเดิม)  อีซอ

   มีบุตรชาย    1   คน บุตรหญิง  1  คน    รวมทั้งหมด   2  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

1.ชื่อ-นามสกุล นางสาวฟิตรียา  เปาะแซยือไร                   อาชีพ กำลังศึกษา

2.ชื่อ-นามสกุล เด็กชายฟุรกอน  เปาะแซยือไร                   อาชีพ กำลังศึกษา

๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.การแพทย์แผนไทย

เรียนรู้สืบทอดจากบรรพบุรุษ ด้วยการรักษาโรคด้วยสมุนไพร เป็นวิธีการบำบัด และบรรเทาอาการของโรคของการแพทย์แผนไทย โรคหรืออาการที่สามารถบำบัดรักษาได้ด้วยสมุนไพร มีดังนี้ โรคภูมิแพ้ที่ไม่รุนแรง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน เป็นหวัดเรื้อรัง อัมพฤกษ์ – อัมพาต ในระยะเริ่มแรก ปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วๆ ไป

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1.        เรื่อง  การแพทย์แผนไทย

                             การรักษาด้วยยาสมุนไพร คือ หนึ่งในการรักษาแบบการแพทย์แผนไทยอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาแต่ครั้งโบร่ำโบราณ ก่อนหน้านี้ ด้วยความนิยมในวิถีการรักษาแบบใหม่ๆ ตามหลักวิทยาศาสตร์ทำให้สมุนไพรคล้ายๆ จะเลือนไปจากสังคมไทยโดยเฉพาะสังคมในเมืองใหญ่ๆ จะมีใช้กันบ้างก็ตามชายขอบชนบทต่างจังหวัด แต่เมื่อมาถึงสมัยแห่งการแพทย์ทางเลือกอย่างทุกวันนี้ ความสนใจของผู้ใส่ใจสุขภาพจำนวนไม่น้อย ก็หันกลับมามอง “สมุนไพร” อีกครั้ง

 1.        งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             -ช่วยเหลือประชาชนรักษาด้วยสมุนไพร บอกสรรพคุณสมุนไพรแต่ละชนิด

-ชุดคุมครองรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. สมุนไพรรักษาโรคความดันสูง เบาหวาน                 

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
 2. องค์การบริหารส่วนตำบล
 3. อสม.

        (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 1. การรักษาอาการของโรคด้วยสมุนไพร
 2. อธิบายสรรพคุณของสมุนไพรแต่ละชนิด

             จำนวน  17  ครั้ง / ปี    

 ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  5-10 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. ประชาชนทั่วไป
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ
 3. อสม.

 ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1.   สมุนไพรนานาชนิด

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง ประโยชน์ของสมุนไพรแต่ละชนิด และความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม เป็นเรื่องของการปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ ตายาย ซึ่งได้สั่งสม ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติตามบรรพบุรุษเป็นทอดๆ ตามช่วงอายุของตน การทำตาม ดังกล่าวเกิดจากการได้รู้ได้เห็นวิธีการทำหรืออาจเกิดจากการศึกษาค้นคว้าจากสิ่งพิมพ์หรือ หนังสือซึ่งได้ถ่ายทอดเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามต่อกันมา

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

                   1.มีความรู้ ในเรื่องของประโยชน์สมุนไพรแต่ละชนิด

 ๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นางสาวรุสมารียา  เปาะแซยือไร   อายุ    33  ปี

ตำแหน่ง   บัณฑิตอาสา หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

สถานที่ทำงาน 132/2  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-7291-6262

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.408536,101.528600

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

ประชาชนใช้สมุนไพร ไม่เหมาะกับโรค โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์

 

 

ประชาชนได้ทราบสรรพคุณสมุนไพรในแต่ละโรคได้

สามารถใช้สมุนพรได้อย่างถูกต้อง

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 • ผู้ป่วยที่ได้รับสมุนไรที่เหมาะกับการรักษาอาการของโรค แต่ต้องใช้เวลาในรักษาด้วยสมุนไพร ประมาน 2-3 เดือน อาการจะดีขึ้นเป็นลำดับ

 ข้อเสนอแนะ

เรื่องทัศนคตินี่ค่อนข้างลำบากที่จะเปลี่ยน คือ บางส่วนที่มองว่าสมุนไพรดีกว่ายาแผนปัจจุบัน ปลอดภัยกว่าเพราะเป็นพืช ไม่มีสารตกค้าง แล้วก็ใช้กันแบบไม่อ่านฉลาก ใช้เองโดยไม่ศึกษา เพราะคิดว่ามันปลอดภัย จริงๆ ก็ไม่ถูก เพราะยาส่วนใหญ่ก็สกัดจากพืช สมุนไพรเองก็มีสารเคมีเช่นกัน แต่มันใช้ทดแทนกันได้ เพียงแต่มีข้อแม้ว่า ต้องใช้ให้ถูกส่วน ถูกชนิด และถูกขนาดคือต้องทำความเข้าใจก่อนว่า สมุนไพรมันก็มีเคมี มีฤทธิ์ทำให้หายจากโรคได้ และก็มีพิษที่ทำให้เป็นอันตรายได้เช่นกัน หากใช้ผิดส่วน ผิดชนิด ผิดขนาด อันนี้ต้องระวังและดูให้ดี

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอับดุลตอเระ                                 นามสกุล สาและ

เชื้อชาติ  ไทย สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600341564

วัน เดือน ปี ที่เกิด  14 / มี.ค. / 2508  อายุ 51 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 84 หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 84 บ้าน บือแนคาเดร์  หมู่ที่ 2 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  84  บ้าน บือแนคาเดร์   หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์

พิกัดที่ตั้ง 6.403481,101.526192

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายปะจิ                           ชื่อมารดา นางคอลีเปาะ

อาชีพบิดา    –                             อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 1                           ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

ภรรยา ชื่อ      –                           ( นามสกุลเดิม)  –

   มีบุตรชาย    –   คน บุตรหญิง  –  คน    รวมทั้งหมด   –  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

1.ชื่อ-นามสกุล             อาชีพ

2.ชื่อ-นามสกุล             อาชีพ

3.ชื่อ-นามสกุล             อาชีพ

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.เกษตรกรรม

ถือเป็นด้านที่สำคัญที่สุดและเป็นด้านแรกที่จำเป็นและมีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ ความสามารถของคนในการผสมผสานความรู้ทักษะและเทคนิคเกี่ยวกับการเกษตรและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันบนพื้นฐานเดิม ซึ่งสามารถพึ่งพาตนเองได้ในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การเกษตรผสมผสาน การแก้ปัญหาการเกษตร ด้านการตลาด การแก้ปัญหาการผลิตและการรู้จักปรับใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการเกษตร

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 1.        เรื่อง  งานด้านการเกษตร

เกษตรผสมผสาน                                           

 1.        งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             -อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

-ชุดคุมครองรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)           

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. การเกษตรผสมผสาน  

            ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

1.องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

2.เกษตรอำเภอ     

            จำนวน  12  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  15-20  คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเกษตรกร
 2. กลุ่มประชาชนทั่วไป
 3. กลุ่มอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

  ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

                   1.การทำเกษตรผสมผสาน

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

 ๔.๑.๑  เรื่อง การทำเกษตรผสมผสาน

4.1.2  เรื่อง อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

– การทำเกษตรผสมผสานในหมู่บ้าน เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นายซอเร  กายูคละ   อายุ    50  ปี

ตำแหน่ง   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

สถานที่ทำงาน ตำบลรือเสาะออก  หมู่ที่ 2

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.403481,101.526192

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

1.เรื่องน้ำ

 

2.โรคและแมลง

 

 

1.บริหารจัดการเรื่องน้ำ จัดเก็บน้ำเพื่อให้มีใช้ในการเกษตรและการกักเก็บน้ำฝน

2.การรักษาโรคและการกำจัดแมลงให้หมดไป

 

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.มีการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ

2.มีการสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตจากหน่วยงานเกษตร

3.มีการพัฒนาแนวคิดเกษตรกรให้มีความรู้ใหม่ๆ

 ข้อเสนอแนะ

          อยากให้ประชาชนทุกหลังคาเรือนหันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานเองที่บ้าน เนื่องจากเดี่ยวนี้พืชผักที่ท้องตลาดมีการใช้สารเคมีเยอะมาก ทำไห้ร่างกายได้รับสารพิษ

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน การแพทย์แผนไทย (หมอตำแย)

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางมาอีหม๊ะ        นามสกุล แนแว

เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ ไทย     เลขประจำตัวประชาชน  3960600358379

วัน เดือน ปี ที่เกิด 19 / ธ.ค. / 2506  อายุ 53 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 73/1 หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 73/1 บ้าน กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ  จังหวัด นราธิวาส  รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์มือถือ 061-2132743

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  73/1  บ้าน กาโดะ หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 3960600358379

พิกัดที่ตั้ง 6.412269,101.547569

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 4

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายฮะ  แนแว          ชื่อมารดา นางยืออารีเย๊าะ  แนแว

อาชีพบิดา    –                   อาชีพมารดา     –

เป็นบุตรคนที่ 4                 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน

ภรรยา ชื่อ นายมะดอรอนิง ( นามสกุลเดิม) เจ๊ะเด็ง

   มีบุตรชาย  – คน บุตรหญิง  1  คน    รวมทั้งหมด   1  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล เด็กหญิงนูรา  เจ๊ะเด็ง   อาชีพ กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.การแพทย์แผนไทย

นางมาอีหม๊ะ กล่าวว่า  เป็นหมอตำแย มาตั้งแต่สาวๆสิบๆปีที่ มะเงาะ (คำเรียกหญิงชราในภาษามลายู) มะเงาะสืบทอดภารกิจนี้ จากผู้เป็นแม่ ยาย และทวด แล้วกลายเป็นผู้รับสายเลือด หมอตำแย สมัยก่อน หมอตำแย เวลาทำคลอด แต่ละครั้งไม่ยุ่งยากอะไรเลย โดยลับไม้ไผ่ พอเด็กคลอด ก็ใช้ด้วยผูกสายสะดือให้แน่นใช้ไม้ไผ่ตัดแล้ว ค่อยใส่ที่แผลด้วยยา  อาบน้ำให้เด็ก ล้างรกเด็ก จับใส่ห่อผ้าพร้อมสมุนไพร ให้พ่อเด็กนำไปฝัง ส่วนแม่เด็กก็ใช้ก้อนหินเผาไฟหุ้มด้วย  ผ้าประคบร้อนให้ที่หน้าท้อง หลังทารกน้อยลืมตาดูโลกเรียบร้อย แล้วแต่ภารกิจ ของหมอตำแยยังไม่แล้วเสร็จ ยังต้องแกะเวียนมาดูอาการให้แม่เด็ก รวมถึงการนวด ไปอีกหลายวันจนกว่าร่างกาย แม่เด็ก พื้นคืนสภาพแล้วหมดตำแย จึงจะได้ค่าคำตอบแทน ซึ่งอาจเป็นเงินจำนวนเล็กๆน้อยๆ หรือ บางบ้านก็ตอบแทนเป็นข้าวสารอาหารแห้ง

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

1.เรื่อง  การแพทย์แผนไทย

ด้านการทำคลอดให้กับหญิงตั้งครรภ์ และสมุนไพรหลังคลอด

2.เรื่อง งานด้านการช่วยเหลือสังคม

     ดูแลคนคลอดให้ชาวบ้าน มาตั้งแต่สาวๆ จากคนรุ่นก่อนหน้านี้ ซึ่งก็รับหน้าที่นี้ด้วย ความเต็มใจยิ่ง ก็ทำไปเป็นเองตามธรรมชาติ ครั้งแรกที่ทำคลอด จำได้ว่าตอนนั้น อยากทำมากๆ จนมือสั่น ที่รู้สึกอย่างนั้น ก็เพราะว่าเป็นภารกิจ สำคัญของเราที่มีต่อมุสลิม สามารถทำคลอดได้โดยปลอดภัยทุกอย่าง ถ้าคลอดยาก หรือรกติดต้องแก้ปัญหาก็ต้องใช้วิธีทางคาถา ทางน้ำมัน เป่าน้ำมนต์ ฯลฯ        ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

                   1.การทำคลอด

2.การตัดสายสะดือ

3.การอาบน้ำทารถ

4.การอยู่ไฟ

5.การนวดคุณแม่หลังคลอด

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร   

1.โรงพยาบาลรือเสาะ

2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

3.อสม.ในพื้นที่และนอกพื้นที่

            (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

                   1.การบรรยาย อธิบายให้ความรู้

2.การสาธิต

3.การนวด

             จำนวน  16  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  30  คน / กลุ่ม

             ได้แก่

1.กลุ่มหญิงตั้งครรภ์

2.กลุ่ม อสม.

3.กลุ่มประชาชนทั่วไป

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

                   1.การทำคลอดที่บ้าน

2.การนวดคุณแม่หลังคลอด

3.ด้านสมุนไพร

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง ทำคลอดให้กับคนในพื้นที่ และนอกพื้นที่

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

การทำคลอดตามแบบโบราณ วัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบด้วยน้ำร้อนหรือ

น้ำอุ่นสำหรับทำความสะอาด ไม้ไผ่ ผ่าซีกบางๆ ให้มีความคมลักษณะคล้ายกับมีด สำหรับตัด  สายสะดือทารก

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    เด็กหญิงนูรา เจ๊ะเด็ง  อายุ   12  ปี

ตำแหน่ง   บุตรสาว

สถานที่ทำงาน 73/1  หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ  รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 06-2132743

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.412269, 101.547569

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
1.หญิงตั้งครรภ์ที่คลอดยาก ต้องทนเจ็บท้องคลอดเกิน 1-2วัน

 

 

 

1.หญิงตั้งครรภ์คลอดอย่างปลอดภัย โดยได้รับการทำคลอดกับหมอที่โรงพยาบาลและหมอตำแยร่วมอยู่ด้วย

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.หญิงตั้งครรภ์บางคนคลอดที่บ้าน (คลอดง่าย)

2.ใช้สมุนไพรหลังคลอด

3.นวดคุณแม่หลังคลอด

 ข้อเสนอแนะ

การทำคลอดตามแบบโบราณ วัสดุอุปกรณ์หลักๆ ที่ต้องใช้ประกอบด้วยน้ำร้อนหรือ

น้ำอุ่นสำหรับทำความสะอาด ไม้ไผ่ ผ่าซีกบางๆ ให้มีความคมลักษณะคล้ายกับมีด สำหรับตัด  สายสะดือทารก ปัจจุบันการทำคลอดโดยหมอตำแยได้รับความนิยมน้อยลง เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่นิยมคลอดที่โรงพยาบาล

และหมอตำแยเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำคลอดกับทางโรงพยาบาล

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน เกษตรกรรม

1.ประวัติ

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายมะลีคาง                  นามสกุล กาเซ็ง

เชื้อชาติ ไทย  สัญชาติ  ไทย  เลขประจำตัวประชาชน  3960600356023

วัน เดือน ปี ที่เกิด 15 / ส.ค. / 2523  อายุ 36 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  38/2 บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก เภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวา

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 38/2  บ้าน กาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์  96150

โทรศัพท์บ้านโทรศัพท์มือถือ

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  38/2 บ้าน กาโดะ หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  –

พิกัดที่ตั้ง 6.411422,101.541526

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ประถมศึกษาปีที่ 6

ปัจจุบันประกอบอาชีพ เกษตรกร

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายดอเลาะ              ชื่อมารดา  สารอ

อาชีพบิดา  –                     อาชีพมารดา  –

เป็นบุตรคนที่    1                ในจำนวนพี่น้อง  2  คน

ภรรยา ชื่อ  นางคอตีเยาะ       ( นามสกุลเดิม)  –  มิงแมน

   มีบุตรชาย   –   คน บุตรหญิง   3  คน    รวมทั้งหมด   3  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล    นางสาวนุรฮูดา  กาเซ็ง             อาชีพ   กำลังศึกษา

(2)ชื่อ-นามสกุล    เด็กหญิงนูรีซัน  กาเซ็ง             อาชีพ   กำลังศึกษา

(3)ชื่อ-นามสกุล    เด็กหญิงนุรไอนี กาเซ็ง            อาชีพ   กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. เกษตรกรรม   จากการเรียนรู้จากบิดา มารดา ,การเข้าร่วมกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในท้องถิ่น การนำไปปฏิบัติประกอบอาชีพจนเกิดความรู้ที่ชัดเจนนำมาเป็นต้นแบบ

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

1.เรื่อง  งานด้านการเกษตร

การประกอบอาชีพเกษตร จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจรักในอาชีพการเกษตรมีความขยันหมั่นเพียร โดยเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชได้จากเอกสาร คำแนะนำ การเยี่ยมชมพื้นที่เพาะปลูกของผู้อื่น ตลอดจนการเข้ารับการฝึกอบรมความรู้เฉพาะเรื่องจากสถาบันการศึกษาในพื้นที่ หรือจากหน่วยงานราชการ

                    2.เรื่อง  งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             –ให้คำปรึกษาด้านการเกษตร

-ชุดคุมครองรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                         

1.การเกษตรทฤษฎีใหม่

              ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

                   1.เกษตรอำเภอ

2.เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนที่สนใจ

             (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

                   1.การบรรยาย การอธิบาย

2.การสาธิต

3.การฝึกปฏิบัติจริง

             จำนวน  15  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  20-30 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง             กลุ่มเยาวชนสนใจ
 2. ประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ 4.  นักเรียน นักศึกษา

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1. เกษตรกรปลูกพืชผัก

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง ผู้นำเกษตรกร

 ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

การทำเกษตรผสมผสานในหมู่บ้าน เป็นตัวอย่างให้กับประชาชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นายอาเดะเลาะ  สะโดะ  อายุ  45  ปี

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยรักษาความสงบ

สถานที่ทำงาน 14/1  หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-92935729

 6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

    ละติจูด/ลองจิจูด          6.411422,101.541526

 £ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

1.เรื่องน้ำ

 

2.เรื่องโรคและศัตรูพืช

 

3.งบประมาณ

 

 

1.บริหารจัดการเรื่องน้ำ จัดเก็บน้ำเพื่อให้มีใช้ในการเกษตร และสำองด้วยน้ำฝน

2.มีความรู้ในด้านการรักษาโรคและกำจัดศัตรูพืช โดยเกษตรอำเภอมาให้ข้อมูล คำแนะนำ

3.จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณ

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.มีการพัฒนาปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำ

2.ได้ผลผลิตที่ตั้งเป้าไว้

 ข้อเสนอแนะ

สำหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ มีโอกาสที่จะสร้างฐานะครอบครัวได้อย่างมั่นคงยั่งยืน หากมีความอดทน ขยัน และหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เนื่องจากสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพยังเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบกิจการส่งออกพืชผลเกษตรอีกมาก

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ชื่อ นายกอเซ็ง          นามสกุล บาเกาะ๑.๑ ประวัติส่วนตัว

เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย  เลขประจำตัวประชาชน  3960600360209

วัน เดือน ปี ที่เกิด  – /  –  / 2496   อายุ 63 ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด) 100/1 บ้านกาโดะ หมู่ที่ 4 ตำบลรือเสาะออก เภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 100/1 บ้าน กาโดะ หมู่ที่   4  ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน  –  โทรศัพท์มือถือ  –

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  100/1  บ้าน รือเสาะออก  หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์  –

พิกัดที่ตั้ง 6.414479,101.546510

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา ประถมศึกษาปีที่ 4

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ทำสวน

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา นายวาเย็ง                        ชื่อมารดา  นางยาโฮ

อาชีพบิดา –                                อาชีพมารดา

เป็นบุตรคนที่   1                          ในจำนวนพี่น้อง  3  คน

ภรรยา ชื่อ นางซาอีดง                     ( นามสกุลเดิม)  บากา

   มีบุตรชาย  3  คน บุตรหญิง  –  คน    รวมทั้งหมด  –  คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล  นายซูเบร์  บาเกา           อาชีพ  กำลังศึกษา

(2)ชื่อ-นามสกุล  นายอิกรอม  บาเกาะ       อาชีพ  กำลังศึกษา

(3)ชื่อ-นามสกุล  นายอุสมาน  บาเกาะ       อาชีพ  กำลังศึกษา

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

£อุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

1.เรื่อง ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ตอนเด็กๆเติบโตมาด้วยครอบครัวที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรจนจบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ก็ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหลักธรรมทางศาสนา โดยได้รับการถ่ายทอดด้านหลักธรรมศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม  จากโต๊ะครู   และได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์จนมีประสบการณ์ ประกอบกับใจรักในด้านทำบุญสุนทานเป็นชีวิตจิตใจ  จึงสนใจในทางด้านศาสนา  ก็ได้รับการถ่ายทอด จนสามารถถ่ายทอดให้ความรู้ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ

 ๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

 

 1. เรื่อง  ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปัจจุบัน ได้เป็นโต๊ะอีหม่ามบ้านกาโดะ  หมู่ที่ 4  ตำบลรือเสาะออก  อำเภอรือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  มีหน้าที่สอนและปฏิบัติการละหมาดแก่สัปบุรุษ เพื่อมุ่งศรัทธาต่ออัลลอฮ์ เป็นผู้มีความรู้และมีคุณธรรม ทั้งนี้โต๊ะอีหม่ามยังทำหน้าที่เป็นประธานของกิจกรรมต่างๆ เช่น การเกิด การสมรส และการตาย รวมทั้งการสร้าสรรค์ความเจริญก้าวหน้าแก่มัสยิดและชุมชน ทั้งภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง                         

 1.        งานด้านการช่วยเหลือสังคม

                             1.อำนวยความสะดวกแก่มุสลิมในการปฏิบัติศาสนากิจ

2.สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง                   

 1. การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม
 2. กิจกรรมสำคัญทางสาสนาอิสลาม
 3. การใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน
 4. การบรรยายคุตบะฮ์ (คําแนะนําตักเตือน)     

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

1.โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม

2.องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก

3.สถานศึกษา / โรงเรียนตาดีกา

4.มัสยิด

            (รูปแบบ) ด้วยวิธี     

 1.   การบรรยายธรรม
 2. การอบรมให้ความรู้
 3. การสอนและการอธิบาย

             จำนวน  48  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  200 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

 1. กลุ่มเยาวชน
 2. กลุ่มผู้สูงอายุ
 3. ประชาชนทั่วไปในและนอกตำบล
 4. กลุ่มนักเรียน นักศึกษา

 ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่นๆ

 1.   วิทยากรบรรยายธรรม
 2.   ด้านเกษตรกรรม

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การปฏิบัติตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม

๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

          – การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  ทั้งในครอบครัวและชุมชน ด้านครอบครัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกๆทำให้ลูกๆประพฤติตัวในทางที่ดี  ไม่สร้างปัญหาให้กับชุมชน ทางด้านสังคม ได้ยึดถือหลักธรรมทางศาสนาอิสลาม  และยังได้เสียสละกำลังกาย ใจและสติปัญญา เพื่อช่วยเหลือสังคมอย่าง

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล  นายอาเดะเลาะ  สะโดะ  อายุ  45  ปี

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยรักษาความสงบ

สถานที่ทำงาน 14/1  หมู่ที่ 4

ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-92935729

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

   ละติจูด/ลองจิจูด 6.414479,101.54

£ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
แรกเริ่ม ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญการบรรยายธรรมด้านศาสนา

 

 

 

 

-หลังจากดำเนินการดำเนินการ ประชาชนให้การยอมรับ และให้ความร่วมมือ

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

 1. เยาวชนทุกเพศ ทุกวัย มีจิตสำนึก มีคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิตมากขึ้น

 ข้อเสนอแนะ

ศาสนาสอนว่า ในการดำเนินชีวิตจงเลือกสรรเฉพาะสิ่งที่ดี อันเป็นที่ยอมรับของสังคม จงทำตนให้เป็นผู้ดำรงอยู่ในศีลธรรม พัฒนาตนเองไปสู่การมีบุคลิกภาพที่ดี เป็นคนที่รู้จักหน้าที่ ห่วงใย มีเมตตา มีความรัก ซื่อสัตย์ต่อผู้อื่น รู้จักปกป้องสิทธิของตน ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น เป็นผู้มีความเสียสละไม่เห็นแก่ตัว และหมั่นใฝ่หาความรู้ ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นคุณสมบัติของผู้มีจริยธรรม ซึ่งความสมบูรณ์ทั้งหมดอยู่ที่ความยุติธรรม       

แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

สาขา/ด้าน หัตถกรรม 

๑.๑ ประวัติส่วนตัว

ชื่อ  นาอาเด๊ะนูรีย๊ะ   นามสกุล บินอารง

เชื้อชาติ  ไทย  สัญชาติ  ไทย   เลขประจำตัวประชาชน    3960600351455

วัน เดือน ปี ที่เกิด  19  / ธันวาคม / 2513   อายุ  46  ปี

ภูมิลำเนา (บ้านเกิด)  หมู่ 3 บ้านลาเมาะ   ตำบลรือเสาะออก   อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่ปัจจุบัน(ที่สามารถติดต่อได้)

บ้านเลขที่ 63/6  บ้าน ลาเมาะ หมู่ที่  3 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์บ้าน  –  โทรศัพท์มือถือ  088-3991406

สถานที่ทำงาน/แหล่งเรียนรู้ฯเลขที่  63/6  บ้าน ลาเมาะ หมู่ที่  3 ตำบล รือเสาะออก

อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96150

โทรศัพท์มือถือ  088-3991406

พิกัดที่ตั้ง  6.372225,101.557768

วุฒิการศึกษา / ระดับการศึกษา  ป.6.

ปัจจุบันประกอบอาชีพ ค้าขาย/กรีดยาง

๑.๒ ประวัติครอบครัว

ชื่อบิดา   นายยะโก๊ะ     ชื่อมารดา      นางเจ๊ะวอฮิง

อาชีพบิดา  เกษตร  อาชีพมารดา  ทำสวน

เป็นบุตรคนที่ 1                  ในจำนวนพี่น้อง 6 คน

สามี ชื่อ นายอับดุลรอนิง        ( นามสกุลเดิม)    นิมะ

   มีบุตรชาย  1 คน บุตรหญิง  1 คน    รวมทั้งหมด 2 คน

   ได้แก่ (ระบุชื่อ-นามสกุล)

(1)ชื่อ-นามสกุล  นายนิอัสฮา  นิมะ          อาชีพ กรีดยาง

(2)ชื่อ-นามสกุล  นางสาวนูรมา  นิมะ        อาชีพ กรีดยาง

 ๒. ประวัติชีวิตและผลงาน

      ๒.๑  มีความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ ทางด้านใด

£เกษตรกรรม

Rอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

£การแพทย์แผนไทย

£การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

£สวัสดิการกองทุน

£วิสาหกิจชุมชน

£ศิลปกรรม

£ภาษาและวรรณกรรม

£ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

£โภชนาการ

£อื่น ๆ (โปรดระบุ)………………………………………………………………………………

       ๒.๒  การเรียนรู้จากชีวิตในวัยเด็กจนกระทั่งได้รบการถ่ายทอด ได้เรียน  จนมีความรู้

             มีความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ ในงานที่ทำ หรือประกอบอาชีพ ตามข้อ ๒.๑

๑. หัตถกรรม   ได้รับการถ่ายทอดความรู้จากศูนย์ศิลปาชีพฯพิกุลทองและได้ฝึกทำจนชำนาญและได้ทำเป็นอาชีพช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่งได้

๓. ประสบการณ์ทำงานด้านที่เชี่ยวชาญ

๓.๑  ด้านที่เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเฉพาะทาง ( ระบุความรู้ ความสามารถในการทำงานที่เป็นอาชีพรายได้ หรือ งานช่วยเหลือสังคม / ชุมชน ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑ )

                   1.เรื่อง  งานด้านหัถตกรรม

     ย่านลิเภามากกว่า 10 ปีแล้วปัจจุบันได้ทำเป็นอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งได้

 • เรื่อง งานด้านการช่วยเหลือสังคม

เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจในงานหัตถกรรมย่านลิเภา

            ๓.๒  การถ่ายทอดความรู้ เรื่อง         

       ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้ฝึกและนำปฏิบัติแล้วใช้เป็นเป็นอาชีพเสริมได้อีก   ทางหนึ่งได้ 

ให้กับหน่วยงาน/องค์กร

                   1.กลุ่มสานผลิตภัณฑ์ย่านลิเภา

2.ประชาชนที่มีความสนใจ

                    (รูปแบบ) ด้วยวิธี       

1.การถ่ายทอดความรู้นั้นจะสอนแบบตัวต่อตัวเพื่อให้ทำได้จริง

             จำนวน  2  ครั้ง / ปี    

            ผู้รับการถ่ายทอดได้นำความรู้ไปใช้ จำนวน  5-10 คน / กลุ่ม

             ได้แก่

1.กลุ่มเยาวชน

2.ประชาชนในพื้นที่ และนอกพื้นที่

      ๓.๓  ประสบการณ์ หรือความเชี่ยวชาญอื่น               

๔. ผลงานที่ปรากฏ

   ๔.๑ ผลงานที่มีความเชี่ยวชาญ(ตามที่เสนอในข้อ ๒.๑) เป็นประโยชน์กับสังคมในการแก้ปัญหา และพัฒนา

ชุมชน/สังคม  ได้แก่

๔.๑.๑  เรื่อง  สานผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาถวายองค์ราชีนีทุกปี

   ๔.๒ ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ระบุจุดเด่นของผลงานที่แตกต่างจากผลงานของผู้อื่น)

               –

๕. ผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

   ๕.๑ ชื่อ – สกุล    นายมาหามุ  อีซอมูซอ อายุ     ปี

ตำแหน่ง  ครูอาสาปอเนาะ

สถานที่ทำงาน กศน.ภอรือเสาะ หมู่ที่ 1

ตำบล รือเสาะออก  อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส

โทรศัพท์ 08-4748-6493 

6.สถานที่ตั้ง /พิกัด

 ละติจูด/ลองจิจูด 6.372225,101.557768  

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล

£ศูนย์ดิจิทัอลชุมชน

£ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยประจำตำบล

£ศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชน

 ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินการ

ก่อนการดำเนินการ หลังการดำเนินการ
 

ไม่มีทักษะในการจัดสานย่านลิเภา

 

 

 

 

สามารถจัดสานย่านลิเภา มีทักษะ และความปราณีตสวยงาม

 ความคืบหน้าในการดำเนินการ

1.ผลงานที่ทำประสบความสำเร็จตามเป้า

2.สามารถส่งผลิตภัณฑ์ย่านลิเภาถวายองค์ราชีนีทุกปี

 ข้อเสนอแนะ

                   การที่เราจะได้ผลิตภัณฑ์จากย่านลิเภาสักชิ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก เพราะมีกรรมวิธีและขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนไม่แพ้ง่ายหัตถกรรมชนิดอื่น ดังนั้นเราจึงควรช่วยกันสืบทอด ภูมิปัญญานี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไป และคงอยู่ให้ลูกหลานได้ศึกษาและรักษาไว้ด้วย