มุมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เป็นศูนย์รวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ศึกษาดูงาน ด้านต่างๆเช่น ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ด้านส่งเสริมประชาธิปไตย ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไว้ให้บริการประชาชนและนักศึกษา