โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ศส.ปชต. และเครือข่ายประชาธิปไตย

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวรัชนีกร มะแตหะ ครู ศรช. พร้อมด้วยคณะครู ศกร.ตำบลรือเสาะ เป็นวิทยากรโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรมหลักเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ซึ่งจุดประสงค์ในการจัดโครงการคือมุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สามารถอธิบายความหมายของประชาชน -พลเมือง และยกตัวอย่างพฤติกรรมเกี่ยวกับคุณลักษณะของพลเมืองได้ สามารถอธิบายการมีส่วนร่วมทางการเมืองของพลเมืองทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนในพื้นที่ตำบลกาวะ จำนวน30 คน ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส