โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนใต้กิจกรรมที่ 4 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาสื่อนวัตกรรมดิจิตอลในการเรียนรู้สำหรับพนักงานราชการที่ทำหน้าที่สอน

วันที่ 30 พฤษภาคม 25

Read more

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 29 พฤษภาคม 25

Read more

โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการวัดและประเมินผลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

วันที่ 23-24 พฤษภาคม

Read more

โครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ ศส.ปชต. และเครือข่ายประชาธิปไตย

วันที่ 23 พฤษภาคม 25

Read more