ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.)

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสกร.จังหวัดนราธิวาสรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางสาวเสาวนีย์ มะมิง ครูอาสาฯ ประจำศรช. และตัวแทนกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลเรียง พร้อมบุคลากรสกร.อำเภอรือเสาะ เข้าร่วมโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต. ส่งเสริมพลเมืองดีวิถึประชาธิปไตย โดยมีนายเสน่ห์ รักรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนราธิวาส ประธานพิธีเปิด ณ โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส