ประชุมคณะกรรมการ(ศจพ.อ.)รือเสาะ

วันที่ 11 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายมาหามุ อีซอมูซอ ครูอาสาสมัครฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยังยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอรือเสาะ (ศจพ.อ.) ณ ห้องประชุมบึงบัวบากง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส