โครงการอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตผู้เรียน “สุขภาพดีชีวีมีสุข”

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิ

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการการเขียนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice

วันที่ 29 พฤศจิกายน

Read more

อบรมตัวแทนนักศึกษาโครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือปฏิบัติหรือสังเกตการณ์การเลือกตั้ง

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิ

Read more