“อบรมออนไลน์หลักสูตรการจัดกิจกรรม กศน.ป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกาย จิต สมองของผู้สูงอายุ”

วันที่ 18 มิถุนายน 2

Read more

“โครงการ อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” (การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ)

วันที่ 17-18 มิถุนาย

Read more

“ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.ตำบล รือเสาะ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 14 มิถุนายน 2

Read more

นักศึกษา กศน.ตำบลรือเสาะ เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการทำโครงงานด้านการใช้และอนุรักษณ์พลังงานโดยใช้แผงโซล่าเซลล์#

วันที่ 10 มิถุนายน 2

Read more