“ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน กศน.อำเภอรือเสาะ”

“ดำเนินการจัดก

Read more

“โครงการอบรมให้ความรู้ประวัติศาสตร์ไทยและตอบแทนบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย​ ”

วันที่ 1 มีนาคม 2564

Read more