“โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร ” ส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานสำหรับข้าราชการครู 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ”

วันที่ 23 มีนาคม 256

Read more

“ผู้บริหาร และบุคลากร กศน.อำเภอรือเสาะร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สำนึกคุณ “ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

เมื่อวันที่ 22 มีนาค

Read more

#โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพครูบุคลากรทางการศึกษาในการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้สู่คุณภาพการจัดการศึกษา#

#โครงการอบรมให้ความร

Read more

“โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ”

วันที่ 10 มีนาคม 256

Read more

“โครงการอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติ ใส่ใจ สุขภาพ นักศึกษา กศน.อำเภอรือเสาะ​ ”

วันที่ 9 มีนาคม 2564

Read more