“กิจกรรมพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด เยาวชนกลุ่มเสี่ยงรู้เท่าทันพิษยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564”

วันที่ 23 กุมภาพันธ์

Read more

“โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563”

ระหว่างวันที่ 16-19

Read more

“โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ นักศึกษา กศน. ระดับประถมศึกษา”

วันที่ 16-17 กุมภาพั

Read more

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

วันที่ 9 -10 กุมภาพั

Read more